Arrangementer på honorarbasisJeg er biolog med datalogi som sidefag og arbejder i reglen på konsulent- eller frelance-basis. Ofte er jeg turarrangør for bl.a. Danmarks Naturfredningsforening, ligesom jeg har arrangeret ture for bl.a. Dansk Botanisk Forening.
Mine faglige interesser har hovedvægt på botanik, svampe, naturpleje og naturgenopretning samt forhold omkring vandmiljø. Men jeg arrangerer også fugleture, f.eks. nattergaleture.
Jeg foretrækker dog en type ture hvor vi ser på hvad der er aktuelt i naturen på det tidspunkt. D.v.s. vi kan gå i dybden med f.eks. både svampe og fugle eller både botanik og vanddyr.
Jeg har bl.a. stort detailkendskab til vådområder og skove i især Nord- og Midtsjælland., idet jeg har lavet biologiske undersøgelser af flere af dem på konsulentbasis.Jeg arrangerer ture for foreninger og private grupper på honorarbasis.

For en gruppe på op til 15 vil jeg typisk tage 1500 kr. for f.eks. en svampetur eller nattergaletur af ca. 3 timers varighed, også afhængigt af tid og sted. - For en større gruppe og en længere tur vil jeg tage noget mere.

For skole- og gymnasieklasser kan træffes særlige aftaler, idet jeg lægger vægt på at arrangementet relaterer sig til styrkelse af natur- og miljøbevidstheden hos folk.
Ring eller kontakt mig pr. e-mail for at høre nærmere:
Poul Evald Hansen
Galgebakken Vester 9-2 A
2620 Albetslund
Tlf. 43 62 32 43 - mobil 26 92 13 64
E-mail: pevh@vip.cybercity.dk
Jeg træffest bedst 7-8 om morgenen eller efter 18 om aftenen
Ideer til ture
Svampetur i Vestskoven. Varighed ca. 3 timer. Start fra P-pladsen ved Vikingelandsbyen nord for Risby, Albertslund. Tid på året: september-oktober. Vandretur
Paddetur i Vestskoven. Frøer, tudser og salamandre og deres æg og unger. Start: P-pladsen ved Holdanvej/Orchidévej. Varighed 3-4 timer. Tid på året: marts-april.
Vandløbstur langs Store Vejleå. Varighed 2-4 timer. Emner: botanik, vanddyr, fugle. Start P-pladsen ved Albertslund Golfklub. Arrangeres bedst som cykeltur, men evt. også vandretur
Svampetur til Gribskov omkring Grib Sø. Varighed 5-7 timer inklusive transport. Tidspunkt: ultimo august-primo november efter vejrliget
Botanik- og fugletur til Køge Bugt Strandpark. Start: P-pladsen ved Kunstmuseet Arken. Varighed: ca. 3 timer. Kan arrangeres som cykeltur. Tidspunkt: bedst ultimo maj-ultimo juni, men evt. august-september hvis man lægger vægt på trækfugle.
Vestskoven mellem Herstedøster og Ring III. Emner: Fugle, botanik, svampe, Vestskovens historie. Mødested: P-pladsen ved Albertslund Lilleskole, Bymosevej, Albertslund. Vandretur
Porsemosen syd for Ledøje. Fugle og Botanik. Naturgenopretning. Evt. nattergaletur. Varighed 3-4 timer. Nattergaleturen skal ligge ca. 7. maj - 1. juni, ellers ca. primo maj-ultimo juni. Vandretur, ret hårdt terræn.
Harrestrup Mose syd for Ballerup. Varighed ca. 2. timer. Fugle og botanik. Nattergaletur ca. 7. maj - 1. juni, ellers ca. primo maj-ultimo juni.
Vasby Mose, Sengeløse Mose. Primært botanik. Turen kan kun gennemføres hvis tilladelse til færdsel kan fås fra lodsejere. Varighed: Vasby Mose: ca. 2 timer. Sengeløse Mose: ca. 2 timer. Begge lokaliteter kan kombineres til en tur. Biltur eller evt. cykeltur.
Tueholm Sø og Vallensbæk Sø med tilgrænsende områder samt nordlige del af Vallensbæk Mose. Mødested: Bakkehuset eller ved. Vallensbæk Vandskiklub. Botanik og fugle. Varighed: 2-4 timer efter rute. Tidspunkt: Botanik bedst ultimo maj-ultimo juni. Ynglende småfugle etc.: maj-juni. Der kan ofte med udbytte arrangeres vinterfugleture: der ligger ofte mange svømmefugle i søerne og undertiden kan man se vandstær ved Store Vejleå lige opstrøms Tueholm Sø. - Vandretur.
Vestegnens Moser. Fugle og botanik. Fugle: bedst primo maj-medio juni, botanik: ultimo maj-ultimo juni. Arrangeres bedst som cykeltur, evt. biltur, men det er svært at komme rundt til alle moserne i bil.
Ideer til møder
Miljøpolitik, Lomborg m.v. Jeg kan bidrage med synspunkter som oplægsholder eller i panel omkring naturforvaltning, artsrudrydelse og artsdiversitet og anvendelse af de tre hovedelementer i miljøøkonomi: cost-benefit, cost effektiveness og forsigtigtighedsprincippet.
Lokalhistorie: Vestskovens tilblivelse og udvikling ved vægt på biologiske forhold.
Lokalhistorie: Boligkampe i 1970erne og 1980erne
Erfaringer fra arbejde i de grønne organisationer: DN, Dansk Botanisk Forening, Foreningen til Svampekundskabens Fremme m.v. samt florakortlægningsprojektet Atlas Flora Danica m.v.
Erfaringer fra agendarbejde, især lokalt
Opdateret d. 25.1.2003