Vilde planter i Albertslund Kommune (bevidst udplantede og udsåede ikke medregnet)

(Udkast af Poul Evald Hansen)

 

 

Der er opgjort 547 arter. Udplantede og udsåede arter, der ikke kan formere sig i naturen, er ikke medtaget.

*** betyder A-art og på Rødlisten, ** betyder A-art, ikke på rødlisten, * B-art. ! betyder af anden grund bemærkelsesværdig. (Notationen er endnu ikke gennemført for hele listen).

 

En art udgår, ved begyndelsen af det 6. år, hvor den ikke er observeret.

 

A-art: sjælden på landsplan, B-art: sjælden på landsplan, men almindelig i visse egne. Rødlisten: liste over truede arter i Danmark. GullisteN: liste over arter, hvor Danmark har et særligt ansvar af forskellige grunde, f.eks. fordi vi huser en stor del af den samlede bestand.

I den danske flora er der ca. 1200 oprindeligt hjemmehørende arter. Yderligere ca. 400 er oprindelig indslæbt, men nu etablerede i den danske natur. Et langt større antal indslæbes tilfældigt og forsvinder hurtigt igen.

 

Karsporeplanter (8):

Padderok, Ager- (Equisetum arvense) Almindelig

Padderok, Dynd- (Equisetum fluviatile) Ved Dyssekilden og Solskålen

Mangeløv, Almindelig (Dryopteris filix-mas) Almindelig i Vestskoven, mere tilfældig andre steder

Mangeløv, Smalbladet (Dryopteris carthusiana) Almindelig i Vestskoven, set fåtalligt i skovplantninger i Egelundsparken.

Mangeløv, Bredbladet (Dryopteris dilatata) Stedvis almindelig i Vestskoven, f.eks. NØ for Herstedøster.

Mangeløv, Finbladet (Dryopteris expansa) ** fundet spredt i Vestskoven.

Egebregne, Tredelt (Gymnopodium   dryopteris). November 2003: Granstykket øst for Risby og NV for Galgebakken, genfundet det første sted maj 2004.

Fjerbregne (Athyrium filix-femina) ret hyppig i Vestskoven

 

Nøgenfrøede (5)

Ene (Juniperus communis) ! opvækst enkelte steder i overdrevsagtigt område SV for Høegsbjerget.

Gran, Rød- (Picea abies) opvækst ikke sjælden i Vestskoven

Gran, Kæmpe- (Abies grandis) opvækst er almindelig i og nær plantninger i Vestskoven

fyr, Skov- (Pinus sylvestris) opvækst ses flere steder i Vestskoven, f.eks. NØ for Langagergård og på V-siden af Slaggebjergene.

Taks, Almindelig (Taxus baccata): Optræder med stigende hyppighed som selvsået i Vestskoven, naturparkerne m.v. Den må antages at være fuglespredt fra især kirkegårde, men også ældre haver. Taks er ret giftig, især er den meget giftig for heste, hvilket sidste sikkert har været grunden til dens delvise udrydelse fra den danske natur (langt mere alm. i middelalderen, hvad stednavne viser). Der optræder foruden hovedarten også en anden (hybrid?)art som vist har udspring i Nordamerika. Der er ikke skelnet mellem dem her. Men langt de fleste formodes at være hovedarten.

 

Åkandefamilien (1)

Hvid Åkande, Nøkkerose (Nymphaea alba ssp. alba) i enkelte søer, f.eks. Stensøen.

 

Hornbladfamilien (1)

Hornblad, Tornløs (Ceratophyllum submersum) i hvert fald tidligere talrig i Stuekær, Vestskoven.

 

 

Ranunkelfamilien (18)

Anemone, Hvid (Anemone nemorosa) udplantet mange steder i Vestskoven og i naturparkerne og synes at brede sig.

Anemone, gul (Anemone ranunculoides) udplantet enkelte steder i Vestskoven og i naturparkerne og synes at brede sig nogle steder.

Engblomme (Trollius europaeus) **  Få eksemplarer i Store Vejleådalen i Vestskoven ved elhegn ud til åen lige syd for Bukkebladsgravene. Sidst set i 1999, men er der måske stadig.

Erantis (Eranthis hyemalis) oprindelig udplantet mange steder, men spreder sig nu også ved frø.

Engkabbeleje (Caltha palustris ssp. palustris) sparsom ved enkelte af Vestskovens vådområder, bl.a. ved Dyssekilden og i Store Vejleådalen nord herfor.

Ranunkel, Knold (Ranunculus bulbosa) ! hh. i Kongsholmparken og på arealerne vest for Golfbanen.

Ranunkel, Nedbøjet (Ranunculus flammula) i flere af Vestskovens vådområder.

Ranunkel, Bidende (Ranunculus acris ssp. acris) Almindelig I Vestskoven og i naturparker

Ranunkel, Stivhåret (Ranunculus sarduus)  * Ret hyppig i græsplæner, langs veje og stier etc., under udbredelse.

Ranunkel, Lav (Ranunculus repens) Meget almindelig.

Vandranunkel, Storblomstret (Ranunculus peltatus) set flere steder ved småsøer, men ustadig i sin optræden.

Vandranunkel, Almindelig (Ranunculus aquatilis)

Vandranunkel, Kredsbladet (Ranunculus circinatus) i flere af Vestskovens søer.

Skovranke, Almindelig (Clematis vitalba) er set forvildet flere steder i Vestskoven og i naturparkerne, spreder sig med frø, dyrkes også.

Vorterod (Ranunculus ficaria ssp. ficaria) meget almindelig

Frøstjerne, Rank (Thalictrum simplex) ** 1-2 bestande nord for Motor O4, 1 bestand i Egelundsparken og mindst 2 bestande i Kongsholmparken.

Frøstjerne, Gul (Thalictrum flavum)  * ved Dyssekilden og fåtallig i Vestskovens del af Store Vejleå, talrig i Harrestrup Mose.

 

 

Valmuefamilien (11)

Svaleurt (Chelidonium majus var majus) mange steder forvildet og som ”ukrudt” eneste danske plante med gul mælkesaft

Valmue, Opiums- (Papaver somnifera) forvildet

Valmue, Kølle- (Papaver argemone) hist og her

Valmue, Korn (Papaver rhoas) hist og her, i aftagen

Valmue, Gærde (Papaver dubium): ret almindelig

Valmue, Skov- (Meconopsis cámbrica). 2002.06.15 forvildet i egeskov ca. 100 m. NNV for Dyssekilden i Vestskoven.

Lærkespore, Gul - forvildet

Lærkespore, Langstilket (Corydalis solida) enkelte steder forvildet, f.eks. øst for Herstedvester Kirke.

Lærkespore, Hulrodet (Corydalis cava) udplantet i Vestskoven, men breder sig nu også ved frø

Lærkespore, Liden (Corydalis intermedia) ! kun set ved stengærdet ved Madpakkehuset ved Mønterne, hvor den vist stadig forekommer

Jordrøg, Læge- (Fumaria officinalis)

 

Berberisfamilien (2)

Mahonie, Almindelig (Mahonia aquifolium) opvækst op til 2 m. er almindelig, især i  naturparkerne og i Vestskoven.

Berberis, Hæg- (Berberis  thunbergii): selvsåede planter op til 1,5 m. ses jævnligt.

 

 

 

Cannabisfamilien (2)

Humle, Almindelig (Humulus lupulus) forvildet

Hamp (Cannabis sativa): August 2004. Ruderat ved motorvej N.f. Albertslund Stadion: 1 hanplante.

 

Elmefamilien (2)

Elm, Skov- (Ulmus glabra) opvækst ses mange steder og hyppigere fremover, hvor elmesygen synes på retur.

Elm, Småbladet (Ulmus minor) ! (**) frøspredt i lunden ved Roskilde Kro N. f. Roskildevej, rodskud ved gammelhave i Vestskoven

 

Nældefamilien (2)

Nælde, Stor (Urtica dioica)

Nælde, Liden (Urtica dioica). F.eks. 2004.08. på støjvold N.f. Alb. Stadion.

 

Bøgefamilien (4)

Bøg (Fagus sylvatica)  enkelte selvsåede

Eg, Stilk- (Quercus robur) hyppigt selvsået fra plantede træer på støjvolde etc.

Eg, Vinter- (Quercus petraea) enkelte selvsåede fra plantede træer på støjvolde

Eg, Rød- (Quercus rubra) opvækst og frøplanter ikke ualmindelige

 

Birkefamilien (4)

El, Grå (Alnus incana) : forvilder sig med stigende hyppighed.

El, Rød- (Alnus glutionosa) forvilder sig med stigende hyppighed.

Birk, Vorte- (Betula pendula) almindelig

Birk, Dun- (Betula pubescens) hist og her, langt mindre almindelig end Vorte-Birk, hyppigst i Store Vejleådalen mod nord.

 

Hasselfamilien (2)

Hassel (Corylus avellana): hyppigt selvsået

Avnbøg (Carpinus betulus) enkelte selvsåede

 

Nellikefamilien (16)

Blæresmelde (Silene vulgaris) hist og her

Firling, Almindelig (Sagina procumbens) enkelte steder mellem brosten

Fladstjerne, Græsbladet (Stellaria graminea) Alm. i Vestskoven og i naturparkerne

Fladstjerne, Kær- (Stellaria palustris) almindelig i mosen ved tidligere Herstedvester Radiostation.

Fladstjerne, Stor (Stellaria holostea) Ballerupvej ved Harrestrup Mose, tidligere også ved Mønterne.

Fuglegræs, Almindelig (Stellaria media) meget almindeligt ukrudt

Fuglegræs, Bleg (Stellaria pallida) kun set ved hestemark ved Herstedvester, men sikkert ret alm.

Hønsetarm, Almindelig (Cerastium fontanum ssp. vulgare var. vulgare) almindelig på skråninger, i plæner etc.

Hønsetarm, Femhannet (Cerastium semidecandrum): alm. på tørre steder.

Hønsetarm, Filtet (Cerastium tomentosum) enkelte steder forvildet.

Hønsetarm, Opret (Cerastium glomeratum) almindelig på skråninger, i plæner etc.

Hønsetarm, Storblomstret (Cerastium arvense) kun få steder i Egelundsparken og ved Golfbanen.

Limurt, Nat (Silene noctiflora) ret sjældent ukrudt i Vestskoven

Markarve, Almindelig (Areanaria serpyllifolia ssp. serpyllifolia)

Pragtstjerne, Aften-, (Silene latifolia ssp. alba) enkelte steder som ukrudt

Trævlekrone (Lychnis flos-cuduli) ! kun set ved Dyssekilden, Vestskoven.

 

Salturtfamilien (8)

Gåsefod, Blågrøn (Chenopodium glaucum) ! sjælden i Albertslund, kun set ved cykelsti nord for Herstedvester Kirke.

Gåsefod, Figenbladet (Chenopodium ficifolium) ! bemærket som ukrudt enkelte steder i 2001, bl.a. i Galgebakken.

Gåsefod, Grøn (Chenopodium suecicum) almindeligt ukrudt

Gåsefod, Hvidmelet- (Chenopodium  album ssp. album) meget almindeligt haveukrudt etc.

Gåsefod, Mangefrøet (Chenopodium polyspermum) ikke almindelig, set ved Kogræsserengen i Egelundsparken og på kreaturgræsning i Vestskoven lige syd for Dyssekilden.

Gåsefod, Rød (Chenopodium rubrum) ukrudt, ikke almindelig, lunefuld i sin optræden

Mælde, Spyd (Atriplex hastata) hist og her som haveukrudt på næringsrig jord

Mælde, Svine- (Atriplex patula) almindeligt ukrudt

 

Pileurtfamilien (14)

Pileurt, Vand (Persicaria amphibian) almindelig, bade vand- og landformen

Pileurt, Japan- (Fallopia japonica) ret almindeligt naturaliseret I Vestskoven og naturparkerne..

Pileurt, Kæmpe- (Fallopia sachalinensis) vist kun naturaliseret ved sti mod Kroppedal i Store Vejleådalen i Vestskoven.

Pileurt, Snerle- (Fallopia convolvolus) alm. haveukrudt

Pileurt, Fersken (Persicaria maculosa)

Pileurt, Bleg (Persicaria lapatifolila ssp. pallida) alm. ukrudt.

Pileurt, Almindelig (Polygonum aviculare ssp. aquale)

Pileurt, Vej- (Polygonum aviculare ssp., aviculare)

Rødknæ (Rumex acetosella) ret sparsomt forekommende ukrudt

Skræppe, Kruset (Rumex crispus)

Skræppe, Butbladet (Rumex obtusifolius)

Skræppe, Vand (Rumex hydrolapathum) få steder, bl.a. ved Fuglesøen ved kommunens østgrænse.

Syre, Almindelig (Rumex acetosa var.  acetosa)  ret få steder, bl.a. syd for Albetslund Golfbane.

Syre, Dusk (Rumex thyrsiflorus)

 

Hindebægerfamilien (1)

Engelskgræs, Vej- (Armeria maritima ssp. elongata) ! set en gang ved vej i Herstedøster Industrikvarter (1997), sikkert under udbredelse.

 

Perikonfamilien (1)

Perikon, Prikbladet (Hypericum perforatum) Almindelig

Perikon, Vinget (Hypericum tetrapterum) * Omkring Paddevandhullet NV for Roskilde Kro og langs åen lidt nordligere.

 

Lindefamilien (3)

Lind, Storbladet (Tilia platyphyllos) hist og her plantet, måske også frøformering

Lind, Småbladet (Tilia cordata) almindeligt plantet, frøformering og opvækst ses

Lind, Park (Tilia x vulgaris) almindeligt plantet, frøformering og opvækst ses

 

Katostfamilien (3)

Katost, Almindelig (Malva sylvestris) hyppig omkring landsbyerne, hist og her i naturparkerne og Vestskoven

Katost, Moskus (Malva moschata) set forvildet enkelte steder

Katost, Rosen (Malva alcea) **  et mystisk fund ved hestegræsning nord for Herstedvester Kirke, hvor den stadig er (2004.08)

 

Violfamilien (5)

Viol, Hunde- (Viola canina)  ! kun og sparsom på nordsiden af Tinghøj, Vestskoven

Viol, Håret (Viola hirta) sparsom i tør, plantet elleskov i den nordlige del af Harrestrup Mose

Viol, Marts- (Viola odorata) almindelig

Viol, Krat- (Viola riviniana) få steder, men under udbredelse

Stedmoder, Ager- (Viola arvensis) hyppigt ukrudt

 

Pilefamilien (11)

Pil, Selje (Salix caprea) alm. i Vestskoven og i naturparkerne.

Pil, Femhannet (Salix pentandra) vildtvoksende f.eks. ved Dyssekilden, ellers forvildet et par steder.

Pil, Sort (Salix myrsinifolia) *** Fundet ved søen ved Slaggebjergene i Vestskoven og ved Bymosebasinet.

Pil, Bånd (Salix viminalis) almindelig i Harrestrup Mose-området og også flere andre steder.

Gråris  (Salix repens ssp. arenaria) *  En usædvanlig forekomst ved Brillesøen.

Pil, Grå- (Salix cinerea) alm.

Pil, Lodden (Salix x dasyclados) flere steder i Vestskoven, f.eks. ved Mønterne

Pil, Rød (Salix x rubra) kun set på Tinghøj i Vestskoven

Hybridasp (Populus x wettsteeinii) plantede træer kan formere sig med rodskud

Poppel, Grå (Populus x canescens) formerer sig ved rodskud, og store bevoksninger ses f.eks. i Store Vejleådalen ud for golfbanen.

Poppel, Landevejs- (Populus x canadensis): Hyppigt forvildet ved rodskud, haveaffald etc.

 

Korsblomstrede (27)

Aftenstjerne (Hesperis matronalis) f. eks. almindelig omkring Harrestrup Mose, men også andre steder, under udbredelse.

Agerkål, Rybs (Brassica Rapa ssp. oleifera)

Brøndkarse, Tykskulpet (Rorippa naturtium-aquaticum) fundet flere steder I Store Vejleå ved Egelundsparken  og Kongsholmparken; er den dyrkede brøndkarse, som også findes i naturen.

Brøndkarse, Tykskulpet (Rorippa nasturtium-aquaticum) ! (**) I mængde i Rogrøften nord for Harrestrup Mose samt flere steder i Store Vejleå ved Kongsholmparken. Planterne er sandsynligvis forvildet fra gartnerier. Tykskulpet Brøndkarse er den dyrkede art, som dog også forekommer egentligt vildtvoksende i Danmark.

Brøndkarse, Tyndskulpet (Rorippa microphylla) ved Tueholm Sø og I Store Vejleå.

Engkarse (Cardamine pratensis ssp. pratensis) hyppig ved Vestskovens søer og ved Tueholm Sø

Guldkarse, Kær- (Rorippa palustris) ret almindeligt ukrudt på vandlidende arealer

Guldkarse, Vej- (Rorippa sylvestris) et par steder som ukrudt i bede etc.

Gåsemad, Almindelig (Arabidopsis thaliana) ukrudt hist og her

Hyrdetaske (Capsella bursa-pastoris) meget almindeligt ukrudt

Judaspenge (Lunaria annua) almindelig som ukrudt og forvildet fra dyrkning

Kiddike (Raphanus raphanistrum) ukrudt bl.a. på vildtagre i Vestskoven.

Kløvplade (Berteroa incana) !  Hyppig ukrudtsplante i Galgebakken, og også andre steder, især langs veje.

Mursennep (Diplotaxis muralis) ! Et ikke særlig almindeligt ukrudt, der f.eks. ses ved veje I industrikvarterer etc.

Peberrod ((Armoracia rusticana) hist og her forvildet i Vestskoven m.v.

Pengeurt, Almindelig (thlaspi arvense) hyppigt ukrudt

Sennep, Ager- (Sinapis arvensis var. arvensis)

Springklap-, Roset (Cardamine hirsuta) almindeligt ukrudt, der også kan være fremme i milde vintre.

Tårnurt (Arabis glabra) sjældent ukrudt, set et par gange i nyplantninger i Vestskoven

Vandpeberrod (Rorippa amphibia) * Almindelig ved Stuekær og også ved flere andre af Vestskovens søer samt ved Tueholm Sø.

Vejsennep, Finbladet (Descurainia sophia) hyppigt ukrudt

Vejsennep, Rank (Sisymbrium officinale) hyppigt ukrudt

Vejsennep, Ungarsk (Sisymbrium altissimum) ikke sjælden på byggepladser, P-pladser, i nyplantninger etc.

Vinterkarse, Udspærret (Barbarea  vulgaris ssp. arcuata) hyppigt ukrudt

Vårgæslingeblomst (Erophila verna) hyppig tidligt på året

 

Kodriverfamilien (6)

Arve, Rød (Anagallis arvensis) have- og markukrudt.

Fredløs, Prikbladet (Lysimachia punctata) Forvildet mange steder.

Fredløs, Pengebladet (Lysimachia nummularia) enkelte steder i kanten af græsplæner o.l.

Fredløs, Almindelig (Lysimachia vulgaris) ved at blive almindelig i vådområder i Vestskoven, også i Store Vejleådalen.

Kodriver, Fladkravet (Primula elatior) * Der er forekomster i Lunden ved Roskilde Kro, langs Store Vejleå i Egelundsparken, på og arealerne vest for Golfbanen.

Vandrøllike (Hottonia palustris) i enkelte af Vestskovens søer, bl.a. talrig i Stuekær.

 

Ribsfamilien (3)

Ribs, Have- (Ribes rubrum ssp. rubrum) ret almindeligt forvildet i Vestskoven og naturparkerne.

Solbær (Ribes nigrum) ret sjælden som forvildet i Vestskoven og naturparkerne.

Stikkelsbær (Ribes uva-crispa) hist og her forvildet i Vestskoven og i naturparkerne.

 

Stenurtfamilien (3)

Stenurt, Bidende (Sedum acre) hist og her på tørre steder ved vejkanter etc.

Stenurt, Hvid (Sedum album) enkelte steder forvildet, f.eks. ved Trippendalstien.

Sankthansurt, Rød (Sedum telephium ssp. telephium) ret almindeligt forvildet, også frøspredt, især langs vejkanter i Vestskoven.

 

Stenbrækfamilien(2)

Stenbræk, Kornet (Saxifraga granulata) ! På det nordlige af Slaggebjergene i Vestskoven, tidligere ved Harrestrup Mose og ved skovvej vest for Dyssekilden, Vestskoven.

Stenbræk; Trekløft (Saxifraga tridactylites) * På baneterrænet, hvor Vallensbækvej skærer Vestbanen, tidligere i område med perlesten ved Mønterne, Vestskoven.

 

Rosenfamilien (46)

Agermåne, Almindelig (Agrimonia eupatoria) ret almindelig langs vejkanter i Vestskoven og i naturparkerne.

Bibernelle, Vingefrøet (Sanguisorba minor ssp. muricata): udsået i frøblandinger og naturaliseret på skråning ved Rullebakken i Galgebakken.

Blomme (Prunus domestica ssp. domestica) opvækst hist og her.

Kvæsurt, Læge- (Sanguisorba officinalis) forvildet fra tidligere dyrkning ved skovvej lige øst for Risby, hvor den måske stadig findes.

Brombær (Rubus pedemontanus) ! Denne ret sjældne brombærart er fundet et par steder i skovbryn i Egelundsparken, ikke plantet.

Brombær, Armensk (Rubus armeniacus) opvækst hyppig på støjvolde etc.

Brombær, Børstehåret (Rubus radula) ret almindelig I Vestskoven (ikke plantet!) og også flere steder i Egelundsparken.

Brombær, Elmebladet (Rubus ulmifolius)  ! Enkelte frøspredt fra Vestskoven på nordlige støjvold.

Brombær, Fliget (Rubus laciniatus) opvækst set i Birkelundsparken.

Dværgløvefod (Aphanes arvensis) et ikke særlig almindeligt ukrudt i haver m.v.

Hasselbrombær (Rubus camptostachys) ! Almindelig i Vestskoven øst for Herstedøster m.fl. steder, også fundet bl.a. i Egelundsparken.

Hasselbrombær, Mortensens (Rubus mortensenii) ! Denne meget sjældne hasselbrombær er fundet et sted i egebevoksning I Egelundsparken.

Hasselbrombær, Walbergs (Rubus walbergii) ! Fundet et sted ved cykelsti sydøst for Trippendalcentret, almindelig i Nordsjælland, og sikkert under udbredelse.

Hindbær (Rubus idaeus)  opvækst enkelte steder

Hindbær x Korbær (Rubus caesius x idaeus) ! Denne hybrid findes hist og her i Vestskoven.

Hvidtjørn, Almindelig (Crataegus laevigata) ikke almindelig, men bl.a. set i Kongsholmparken syd for Høegsbjerg. Hybrider med Engriflet forekommer sikkert.

Hvidtjørn, Engriflet (Crataegus monogyna) opvækst almindelig på støjvoldene m.v.

Hæg, Almindelig (Prunus padus) opvækst hyppig på støjvoldene.

Hæg, Glansbladet (Prunus serotina) opvækst hist og her i Vestskoven.

Jordbær, Skov- (Fragaria vesca) flere steder på støjvoldene

Kirsebær, Fugle (Prunus avium) opvækst almindelig

Korbær (Rubus caesius) hist og her på støjvoldene etc.

Løvefod, Håret (Alchemilla filicaulis ssp. vestita) * Gist og her på gamle enge I Store Vejleådalen

Løvefod, Trådstænglet - (Alchemilla filicaulis ssp. filicaulis) *** denne sjældne løvefod er fundet NØ for fugletårnet i Harrestrup Mose og et sted vest for Herstedvester Radiostation, begge i Vestskoven.

Løvefod, Have- (Alchemilla mollis) enkelte steder forvildet

Mirabel (Prunus cerasifera) opvækst almindelig

Mjødurt, Almindelig (Filipendula ulmaria) meget almindelig på lidt fugtig, udyrket bund i Vestskoven, i naturparkerne etc.

Mjødurt, Knoldet (Filipendula vulgaris) * Enkelte steder på overdrevsagtigt område SV for Høegsbjerg sammen med bl.a. Stor Gyvelkvæler (2004).

Nellikerod, Eng (Geum rivale) hist og på mere fugtigt terræn som ovenstående, f.eks. i Store vejleådalen.

Nellikerod, Høj (Geum rivale x urbanum) set et sted i Store Vejleådalen ud for Golfbanen, sikkert mere udbredt.

Nellikerod, Feber (Geum urbanum) meget almindelig i skov og krat etc.

Potentil, Gåse- (Potentilla anserina)

Potentil, Krybende (Potentilla reptans) hyppigt ukrudt

Potentil, Sølv- (Potentilla argentea ssp. argentea) enkelte steder på skråninger

Pære, Vild (Pyrus communis) opvækst ses hist og her i Vestskoven, hvor den også er plantet skovbryn etc.

Rose, Glansbladet (Rosa virginiana) flere steder plantet, formerer sig ved rodskud og muligvis ved frø.

Rose, Glat Hunde- (Rosa canina ssp. canina) opvækst ret hyppig

Rose, Klit- (Rosa pimpinellifolia) plantede buske formerer sig ved rodskud, f.eks. langs Rullebakken

Rose, Mangeblomstret (Rosa multiflora) almindelig plantet og selvsået

Rose, Rynket (Rosa rugosa) opvækst og rodskud enkelte steder

Røn, Almindelig (Sorbus aucuparia) opvækst hist og her på støjvoldene.

Røn, Selje (Sorbus intermedia) opvækst enkelte steder på støjvoldene.

Slåen (Prunus spinosa) opvækst hist og her på tørre steder I naturparkerne og I Vestskoven, også plantet skovbryn etc.

Tjørn, Hanespore- (Crataegus crus-galli) opvækst flere steder i parker, på støjvolde etc.

Weichsel (Prunus malaheb) opvækst enkelte steder på støjvolden mod Herstedvestervej

Æble, Sød- (Malus x domestica) opvækst ses mange steder

 

 

Ærteblomstfamilien (28)

Fladbælg, Gul (Lathyrus pratensis) hist og her

Guldregn, Almindelig (Laburnum anagyroides) hyppigt forvildet ved gamle haver m.v.. Rodskud og måske også frøafkom. Der forekommer muligvis også andre arter af slægten.

Gyvel (Sarothamnus scoparius) forvildet et par steder i Vestskoven og på P-pladser o.l.

Kløver, Alsike (Trifolium dubium ssp. dubium) tilfældigt ukrudt

Kløver, Bugtet (Trifolium medium) enkelte steder ved støjvoldene

Kløver, Fin (Trifolium dubium) ret almindelig i græsplænerne

Kløver, Gul (Trifolium campestre) hist og her i græsplæner, især på skråningerne

Kløver, Hare- (Trifolium arvense) tilfældigt ukrudt på P-pladser m.v.

Kløver, Hvid- (Trifolium repens) meget almindelig i græsplæner etc.

Kløver, Rød (Trifolium pratense) almindelig i græsplæner etc.

Kløver, Stribet (Trifolium striatum) * Et sjældent ukrudt, set en gang ved støjvolde ved Stadion.

Krageklo, Mark- (Ononis repens var. repens) et par steder langs veje i Vestskoven

Kællingetand, Almindelig (Lotus corniculatus)

Kællingetand, Smalbladet (Lotus tenuis) *  Set i græsplæne i Fabriksparken, sikkert p.g.a. påvirkning fra vejsalt, da den regnes for en strandengsplantge.

Lathyrus, Flerårig (Lathyrus latifolius) forvildet flere steder.

Lucerne, Foder (Medicgo sativa) ret almindelig i Vestskoven og naturparkerne langs vejkanter etc.

Lupin, Mangebladet (Lupinus polyphyllus) forvildet enkelte steder

Robinie (Robinia pseudoacia) enkelte steder forvildet, f.eks. på den gamle Risby Losseplads i Vestskoven.

Rundbælg (Anthyllis vulneraria): alm. på P-pladserne m.v.

Sneglebælg, Humle- (Medicago lupulina) alm. i græsplæner etc.

Stenkløver, Hvid (Melilotus alba) alm. ukrudt på P-pladserne, vejkanter etc.

Stenkløver, Høj- (Melilotus altissima) ukrudt flere steder, sikkert stammende fra frøblandinger

Stenkløver, Mark- (Melilotus officinalis): hyppigt forvildet.

Vikke, Gærde- (Vicia sepium) ! En skovplante som kun har etableret sig et sted i Vestskoven ved Langagergård.

Vikke, Muse- (Vicia cracca) almindelig langs vejkanter og gærder i Vestskoven og naturparkerne.

Vikke, Smalbladet (Vicia angustifolia var. angustifolia) hyppigt ved støjvolde, vejkanter etc.

Vikke, Tadder- (Vicia tetrasperma) hist og her, f.eks. som ukrudt i yngre nåleplantninger i Vestskoven, ved vejskråninger m.v.

Vikke, Tofrøet (Vicia hirsuta) almindeligt ukrudt

 

Tusindbladfamilien (1)

Tusindblad, Aks- (Myriophyllum spicatum) talrig i mange af Albertslunds søer, f.eks. regnvandsbassinet SØ for Badesøen ved Herstedvester.

 

Vandspirfamilien (1)

Vandspir, Hestehale (Hippuris vulgaris) ! Set foregående år i regnvandsbassinet SØ for Badesøen, Herstedvester, er der måske stadig.

 

Kattehalefamilien (1)

Kattehale (Lythrum salicaria) ret almindelig på engjord i Vestskoven og naturparkerne.

 

Dafnefamilien (1)

Pebertræ (Daphne mezereum) ! Fuglespredt flere steder i skovplantningerne i Egelundsparken.

 

Natlysfamilien (10)

Dueurt, Dunet (Epilobium parviflorum) hist og her på lidt fugtige arealer i Vestskoven.

Dueurt, Glat (Epilobium montanum) hyppigt ukrudt ved og på støjvoldene etc.

Dueurt, Kantet (Epilobium tetragonum) hyppigt ukrudt

Dueurt, Kirtel- (Epilobium adenocaulon) hyppigt ukrudt

Dueurt, Kær- (Epilobium palustre) Bl.a. ved kær ved Slaggebjergene i Vestskoven, sikkert under udbredelse.

Dueurt, Lodden (Epilobium hirsutum) meget almindelig, især på lidt fugtige arealer i Vestskoven, i naturparkerne og også som haveukrudt.

Dueurt, Rosen (Epilobium roseum) flere steder langs Store Vejleå i Egelundsparken, hvor jorden er lidt fugtig og tørveagtig, kan også optræde som vej-ukrudt.

Gederams (Epilobium angustifolium) hyppig på støjvoldene, hvor der er lidt lysåbent

Steffensurt, Dunet (Circaea lutetiana) med dyrespredning (”præstelus” som hænger ved pelsen, tøj o.s.v.) en af de skovplanter, der hurtigst indvandrer i nye bevoksninger. Almindelig i skovplantningerne i Egelundsparken, Lunden ved Roskilde Kro og under udbredelse i Vestskoven, hvor den endnu kun ses hist og her.

Natlys, Kæmpe- (Oenothera erythrosepala) hist og her forvildet, dyrkes også i haver.

 

Sølvbladfamilien (2)

Havtorn (Hippophaë rhamnoides) plantet hist og her i naturparkerne og i Vestskoven og spreder sig bl.a. med rodskud. Frøspredning kan også forekomme.

Sølvblad, Almindelig (Elaeagnus commutata) kun set forvildet i egekrat øst for Stadionbygningen.

 

Kornelfamilien (3)

Kornel, Hvid (Cornus alba ssp. stolonifera) mange steder frøspredt på støjvoldene

Kornel, Rød (Cornus sanguinea)* Frøspredt hist og her i Vestskoven, også set på motorvejsstøjvolde.

Kornel, Kirsebær- (Cornus mas) Hyppigt plantet i natur- og byparkerne, og tilsyneladende også frøspredt nogle steder.

 

Kristtornfamilien (1)

Kristtorn (Ilex aquifolium) ! (*)  Opvækst på under 1. m. ses enkelte steder i naturparkerne, f.eks. i Egelundsparken.

 

Vortemælkfamilien (4)

Vortemælk, Gaffel- (Euphorbia peplus) almindeligt ukrudt

Vortemælk, Skærm- (Euphorbia helioscopia) almindeligt ukrudt

Vortemælk, Liden (Euphorbia exigua) ! Et sjældent ukrudt, der er set få gange på fyldpladser o.l.

Bingelurt, Almindelig (Mercurialis perennis) udplantet flere steder i Vestskoven, hvor den breder sig kraftigt.

 

Ahornfamilien (3)

Ahorn (Acer pseudoplatanus) opvækst hist og her på støjvoldene

Løn, Spids- (Acer platanoides) opvækst enkelte steder på støjvoldene

Navr (Acer campestre) opvækst enkelte steder på støjvoldene

 

Surkløverfamilien (2)

Surkløver, Rank (Oxalis fontana)  et sjældent ukrudt

Surkløver, Stiv (Oxalis stricta)  ! Et sjældent ukrudt set på gartneri ved Ballerupvej /Holdanvej.

 

Hestekastaniefamilien (1)

Hestekastanie (Aesculus hippocastanum) opvækst ses hyppigt, men den er normalt ikke i stand til at udvikle sig til større træer der.

 

Storkenæbfamilien (8)

Hejrenæb (Erodium cicutarium) ukrudt hist og her langs veje og på gruset bund.

Storkenæb, Blød (Geranium molle)

Storkenæb, Eng- (Geranium pratense) forvildet flere steder i Vestskoven.

Storkenæb, Kløftet (Geranium dissectum) hist og her som ukrudt.

Storkenæb, Liden (Geranium pusillum) almindeligt ukrudt

Storkenæb, Pyrenæisk (Geranium pyrenaicum) ukrudt hist og her

Storkenæb, Stinkende (Geranium robertianum var. robertianum) ukrudt hist og her

Storkenæb, Storbægret (Geranium columbinum) hist og her som ukrudt

 

Benvedfamilien (1)

Benved, Almindelig (Eonymus europaeus). 2004: Hist og her forvildet i Vestskov-området m.v.

 

Vrietornfamilien (1)

Tørst (Frangula alnus): Maj 2004: Få eks. i Store Vejleådalen nord for Snubbekorsvej. Desuden tidligere ved Harrestrup Mose og sporadisk forvildet i Vestskoven.

 

Vedbendfamilien (1)

Vedbend, Almindelig (Hedera helix) synes at brede sig ud i skoven bag Trippendal Skovfogedsted, og er måske ved at naturalisere sig.

 

Balsaminfamilien (2)

Balsamin, Småblomstret (Impatiens parviflora) forvildet enkelte steder, under udbredelse

Balsamin, Kæmpe- (Impatiens glandulifera). 2000-2004:  forvildet enkelte steder, også dyrket.

 

Hørfamilien (1)

Hør, Vild (Linum catharticum) ! Kun set et sted ved grusvej i Vestskoven øst for Harrestrup Mose.

 

Skærmplantefamilien (18)

Angelik (Archangelica sysvestris) Forekommer hh. i Vestskovens del af Store Vejleådalen samt enkelte andre steder i Vestskoven.

Bjørneklo, Kæmpe- (Heracleum pubescens) Almindelig i mange af naturparkerne, ret sparsom i Vestskoven.

Gulerod, Vild (Daucus carota ssp. carota) Almindelig i naturparkerne og i Vestskoven.

Hulsvøb (Chaerophyllum temulum) almindeligt ukrudt

Hundepersille (Aethusa cynapium ssp. cynapium) hist og her som ukrudt.

Kommen (Carum carvi) hist og her på græsarealer.

Koriander (Coriandrum sativum) set forvildet et enkelt sted på nordlige støjvold i Galgebakken.

Kvan, Strand- (Archangelica littoralis ssp. litoralis) * Forekommer sparsomt langs Store Vejleå lige N f. Roskilde Kro. Tidligere også ved Store Vejleå  lige syd for Vestbanen.

Kørvel, Vild (Anthriscus sylvestris) almindelig, især på støjvoldene

Lundgylden (Smyrnium perfoliatum) forvildet i Vestskoven bag Mønterne og et sted ved Ydergårdsvej.

Løvstikke (Levisticum officinale) enkelte steder forvildet, ret hyppigt dyrket

Mærke, Bredbladet (Sium latifolium) ved bredden af Tueholm Sø

Pastinak, Vild (Pastinaca sativa) hist og her som ukrudt

Randfrø, Hvas (Torilis japonica) almindeligt ukrudt, især ved støjvoldene, ligner en spinkel udgave af Vild Kørvel, men blomstrer senere (juli-august)

Sideskærm (Berula erecta) kun i Nybølle Å / Risbyåen på kommunegrænsen

Skarntyde (Conium maculatum): tidligere ved stengærde i Storevejleådalen ved Amtstien nær Vikingelandsbyen. Ikke set siden ca. 2001.

Skvalderkål (Aegopodium podograria) almindeligt og plagsomt ukrudt

Sødskærm (Myrrhis odorata) forvildet enkelte steder, især i Vestskoven.

 

Singrønfamilien (1)

Singrøn, Liden (Vinca minor) enkelte steder forvildet

 

Natskyggefamilien (6)

Bulmeurt, ”Bleg” (Hyoscyamus albicans). August 2003. 1-2 eks. på fyldplads ved motorvej N.f. Albertslund Stadion. Denne art bulmeurt optræder sædvanligvis ikke i Danmark, men vokser vildt sydpå, f.eks. på Mallorca. Forekomsten er usædvanlig. Fyldjorden stammer bl.a. fra haver, parker etc. I Albertslund.

Bukketorn (Lycium barbarum) enkelte steder forvildet i Vestskoven.

Jødekirsebær (Physalis algekengi) forvildet ved stengærde i Vestskoven SV for Risby.

Kantbæger (Nicandra physalodes) ! Et ret sjældent ukrudt, hyppigst på jord med kartofler, men også på fyldpladser etc..

Natskygge, Bittersød (Solanum dulcamara var. dulcamara) et ikke særligt almindeligt ukrudt.

Natskygge, Sort (Solanum nigrum ssp. nigrum) ret almindeligt ukrudt på næringsrig bund

Pigæble, Almindelig (Datura stramonium var. Stramonium): 2004.08.: mindst 2 eks. på fyldplads ved støjvold N.f. Albertslund Stadion.

 

Snerlefamilien (3)

Snerle, Ager- (Convolvolus arvensis) ukrudt hist og her

Snerle, Gærde (Calystegia sepium ssp. sepium) ret almindelig i krat og rørskov i Vestskoven.

Snerle, Have- (Calystegia pulchra): forvildet i bl.a. Galgebakken (2004.08)

 

Bukkebladsfamilien (1)

Søblad (Nymphoides peltata) forvildet et par steder, f.eks. i mængde i Vandhaverne og i Stuekær i Vestskoven.

 

Rubladfamilien (14)

Forglemmigej, Eng- (Myosotis palustris var. palustris) hist og her ved Vestskovens søer og ved bredden af Tueholm Sø.

Forglemmigej, Forskelligfarvet (Myosotis discolor) ! Ret sjælden, bl.a. set ved Slaggebjergene og i motorvejsudfletning øst for Harrestrup Mose.

Forglemmigej, Mark (Myosotis arvensis ssp. arvensis) ret almindelig

Forglemmigej, Rank (Myosotis stricta) ret sjældent ukrudt, der dukker op fra frøpuljer ved vejarbejder etc.

Forglemmigej, Skov- (Myosotis sylvatica) almindelig ved støjvolde, i krat etc. i april-maj, vist også dyrket.

Forglemmigej, Sump- (Myosotis laxa ssp. laxa) kun set få gange, bl.a. ved Lergraven i Vestskoven.

Hundetunge, Læge- (Cynoglossum officinale) * En sjælden ukrudtsplante i Albertslund, nu kun i vejkant ved Gammellandevej øst for Roholmskolen og tidligere enkelte steder langs veje i Vestskoven.

Krumhals (Anchusa arvensis) hist og her som ukrudt langs veje.

Kulsukker, Foder (Symphytum x uplandicum) ret hyppigt forvildet langs veje i Vestskoven og i naturparkerne.

Kulsukker, Ru (Symphytum asperum) forvildet et par steder ved støjvoldene, også dyrket

Kærmindesøster (Brunnera macrophylla) ikke sjældent forvildet, også almindeligt dyrket

Oksetunge, Læge- (Anchusa officinalis) enkelte steder ved stierne, f.eks. i Vester

Slangehoved (Echium vulgare) enkelte steder, f.eks. på skråningen langs stien ved Nedre/Ovre

Stenfrø, Ager- (Lithospermum arvense) forekommer nu og da som ukrudt ved byggearbejder (frøpulje i jorden), men forsvinder snart igen.

 

Vandstjernefamilien (1)

Vandstjerne, Fladfrugtet (Callitriche platycarpa) almindelig i kommunens vandløb og i Tueholm Sø.

 

Læbeblomstfamilien (20)

Brunelle, Almindelig (Prunella vulgaris): hist og her i græsplæner og ved kanten af støjvoldene.

Citronmelisse (Melissa officinalis) hist og her forvildet, også dyrket

Døvnælde (Lamium album) ret almindeligt ukrudt

Galtetand, Ager- (Stachys arvensis) ! Et sjældent ukrudt på Vestskovens vildtagre.

Galtetand, Kær- (Stachys palustris) et par steder, f.eks. ved skråningen for enden af Rullebakken.

Galtetand, Skov- (Stachys sylvatica) på P-plads D og et par steder til

Guldnælde, Have- (Lamiastrum galeobdolon ssp. argentatum) hist og her forvildet, også udplantet

Hanekro, Almindelig (Galeopsis tetrahit var. tetrahit)

Hanekro, Hamp- (Galeopsis speciosa)

Hanekro, Skov- (Galeopsis bifida): enkelte steder.

Korsknap (Glechoma hederacea) ret almindeligt ukrudt, især hvor der er lidt fugtigt

Kransbørste (Clinopodium vulgare) kun kendt fra skråning mod regnvandsbassin lige syd for Golfbanen.

Merian (Origanum vulgare) * Set et par steder på P-pladserne, hvor den sikkert er kommet af sig selv.

Mynte, Ager (Mentha arvensis) En ret ualmindelig ukrudtsplante i Albertslund.

Mynte, Krans- (Mentha aquatica x arvensis) Almindelig ved Vestskovens vådområder og ved Tueholm Sø.

Sværtevæld (Lycopus europaeus) almindelig ved vådområder i Vestskoven og ved Tueholm Sø.

Tandbæger, Rød (Ballota nigra ssp. nigra) flere steder forvildet, især ved støjvoldene

Tvetand, Fliget (Lamium purpureum ssp. hybridum) almindeligt ukrudt

Tvetand, Liden (Lamium amplexicaule) ret almindeligt ukrudt

Tvetand, Rød (Lamium purpureum ssp. purpureum) meget almindeligt ukrudt

 

Vejbredfamilien (5)

Vejbred, Dunet (Plantago media) * Set få gange på tør bund ved Harrestrup Mose.

Vejbred, Lancet- (Plantago lanceolata) meget almindelig i græsplæner, som haveukrudt etc.

Vejbred, Glat (Plantago major ssp. major) meget almindelig i græsplæner, som haveukrudt etc.

Vejbred, Ager- (Plantago major ssp. intermedia) et ret almindeligt ukrudt, især hvor der er lidt fugtigt.

Vejbred, Strand- (Plantago maritima): enkelte steder ved vejkanter p.g.a. vejsaltning.

 

Olivenfamilien (3)

Ask (Fraxinus excelsior) ikke sjælden som opvækst på støjvoldene, også plantet

Liguster (Ligustrum vulgare) ret almindelig som opvækst på støjvoldene, også plantet

Syren (syringa vulgaris) opvækst ses hist og her på støjvoldene

 

Maskeblomstfamilien (20)

Brunrod, Knoldet (Scrophularia nodosa) enkelte steder på lidt fugtig bund i Vestskoven.

Fingerbøl, Almindelig (Digitalis purpurea) enkelte steder forvildet i Vestskoven.

Kongelys, Filtbladet (Verbascum thapsus) enkelte steder i Vestskoven

Kongelys, Mørk (Verbascum nigrum) ! Enkelte steder, f.eks. ved Galgebakkens Grønning.

Kongelys, Uldbladet (Verbascum densiflorum) ! Enkelte steder i Vestskoven

Rødtop, Høst- (Odontites vulgaris) en halvsnylter, der snylter på græsrødder m.v., almindelig på P-plads D og E og også flere andre steder.

Skjaller, Sommer- (Rhinanthus minor ssp. serotinus) ved Slaggebjergene

Torskemund, Almindelig (Linaria vulgaris) ret få steder ved støjvoldene

Torskemund, Liden (Chaenorhinum minus) ses enkelte gange som ukrudt på grusarealer.

Ærenpris, Bjerg- (Veronica montana) ! Indslæbt med tilkørt skovmuld i bøgestykke ved Albertslund Stadion og bredende sig.

Ærenpris, Glat (Veronica serpyllifolia) almindelig i græsplæner

Ærenpris, Krat- (Veronica hederifolia ssp. lucorum) meget almindelig i april-maj i krat, skov og som haveukrudt.

Ærenpris, Lancetbladet (Veronica anagallis-aquatica) hist og her langs vandløb og ved vådområder.

Ærenpris, Mark (Veronica arvensis) almindelig som haveukrudt og i græsplæner

Ærenpris, Storkronet (Veronica persica) almindelig som haveukrudt og i græsplæner

Ærenpris, Tråd- (Veronica filiformis) flere steder i græsplæner, hvor den kan danne store blå arealer, når den blomstrer.

Ærenpris, Tveskægget (Veronica chamaedrys) hyppig i græsdækket, ved støjvolde etc.

Ærenpris, Tykbladet (Veronica beccabunga) enkelte steder ved Vestskovens vådområder og i langs Store Vejleå samt ved bredden af Tueholm Sø.

Ærenpris, Vand- (Veronica catenata)* Ret sjælden pionerplante på vandlidende arealer og ved nye søer.

Øjentrøst, Kort (Euphrasia nemorosa) set ved grusvej øst for Harrestrup Mose, Vestskoven, og et sted ved bredden af Tueholm Sø.

 

Gyvelkvælerfamilien (Orobanchaceae) (1)

Gyvlekvæler, Stor- (Orobanche elatior) 2004.08.25 ff. : 7 blomstrende + 1 vinterstander i Kongsholmparken nær kommunegrænsen til Vallensbæk. Har qua vinterstanderen også været der i 2003. *** Fredet. Rødlistet. Også set ved gærde i nærheden ca. 1987.

 

Klokkefamilien (5)

Havepest eller Ensidig Klokke (Campanula rapunculoides) almindelig ved støjvoldene, sjældnere som haveukrudt

Klokke, Bredbladet (Campanula latifolia var. latifolia) *Set sparsomt i Lunden ved Roskilde Kro N. f. Roskildevej.

Klokke, Bredbladet (Campanula latifolia var. macrantha) den dyrkede form af Bredbladet Klokke. Forvildet ved tidl. Humlehuset og bag Trippendal Skovfogedsted i Vestskoven.

Klokke, Liden (Campanula rotundifolia) hist og her i tør græsvegetation.

Klokke, Nælde- (Campanula trachelium) ! Normalt en skovplante, men set få gange ved P-pladsen ved Øster/Over i Galgebakken.

 

krapfamilien (7)

Korsblad (Cruciata laevipes) ! Et sted ved tidligere Ballerupvej nord for Galgebakken.

Skovmærke (Galium odoratum) hist og her udplantet i Vestskoven og naturparkerne og bredende sig.

Snerre, Burre (Galium aparine) et meget almindeligt og plagsomt ukrudt

Snerre, Gul (Galium verum) hist og her i tør græsvegetation.

Snerre, Hvid (Galium mollugo)

Snerre, Kær- (Galium palustre ssp. palustre) ret almindelig i Vestskovens vådområder og ved Tueholm Sø.

Snerre, Trenervet (Galium boreale) * Enkelte steder i området vest for Golfbanen og i Vestskoven.

 

Gedebladfamilien (7)

Gedeblad, Almindelig (Lonicera periclymemum) hist og her i naturparkerne, sjælden i Vestskoven.

Gedeblad, Dunet (Lonicera xylosteum) opvækst set flere steder i Vestskoven og i naturparkerne.

Hyld, Almindelig (Sambucus nigra) meget almindelig som opvækst, også plantet

Hyld, Drue (Sambucus racemosa) hh. i Vestskoven og i naturparkerne, synes at brede sig.

Kaprifolie, Ægte (Lonicera caprifolium) almindeligt plantet og efterhånden almindelig som opvækst på støjvoldene

Kvalkved (Viburnum opulus) ret almindelig i Vestskoven og i skovpartier i naturparkerne.

Snebær, Almindelig (Symphoricarpos albus) opvækst et par steder på støjvoldene.

 

Baldrianfamilien (2)

Baldrian, Krybende (Valeriana sambucifolia ssp. procurrens) sparsom i Harrestrup Mose og i området øst herfor.

Vårsalat, Tandfri (Valerianella locusta) et sjældent ukrudt langs veje.

 

Kartebollefamilien (3)

Kartebolle, Gærde (Dipsacus fullonum) få steder, ustabil i sin optræden

Kartebolle, Pindsvine (Dipsacus strigosa) ret mange steder, f.eks. i Øster og Vester

Blåhat (Knautia arvensis) Hist og her langs veje og i kanten af græsmærker

 

Kurvblomstfamilien (60)

Alant, Pile- (Inula salicina) * Ret almindelig i Kongsholmparken syd og vest for Høgsbjerget.

Ambrosie, Bynke (Ambrosia artemisiifolia) få gange set som ukrudt, måske stammende fra fuglefrø

Asters, Pilbladet (Aster x salignus) forvildet mange steder, og lokalt talrig, i Egelundsparken og arealerne Vest for Golfbanen.

Bakkestjerne, Bitter (Erigeron acer) hist og her på tør bund, f.eks. på Slaggebjergene i Vestskoven.

Bakkestjerne, Canadisk (Conyza canandensis) tidligere almindeligt ukrudt, der nu er på retur

Borst, Høst- (Leontodon autumnalis) er ved at blive almindelig på vores græsarealer

Brandbæger, Almindelig eller Stolthenrik (Senecio vulgaris ssp. vulgaris) meget almindelig som haveukrudt o.s.v.

Brandbæger, Eng- (Senecio jacobaea) hist og her på ekstensivt drevne græsarealer, især langs veje , giftig!

Brandbæger, Klæbrig (Senecio viscosa) hist og her ved stier og veje som ukrudt.

Brandbæger, Vår (Senecio vernalis) hist og her som ukrudt langs stier etc.

Brøndsel, Fliget (Bidens tripartita) nu og da som ukrudt, især hvor jorden er vandlidende

Burre, Filtet (Arctium tomentosum) ret hyppig langs veje og stier og støjvolde og som haveukrudt

Bynke, Grå- (Artemisia vulgaris) almindeligt ukrudt

Cicorie (Cihorium intybus) hyppig langs veje i Vestskoven, ellers ret sparsom.

Evighedsblomst, Rank (Gnaphalium sylvaticum) ! Set sparsomt i nye nåleplantninger i Vestskoven.

Evighedsblomst, Sump- (Gnaphalium uliginosum) ukrudt hist og her, hvor der er fugtigt

Følfod (Tussilago farfara) ret almindelig langs støjvoldene etc., også som haveukrudt

Gedeskæg, Kortkronet (Tragopogon pratensis ssp. minor) ret almindelig i kanten af græsarealer, langs stier og støjvolde.

Gyldenris, Almindelig (Solidago virgaurea) ! Sparsomt forekommende i randen af egeskov i Egelundsparken.

Gyldenris, Kanadisk (Solidago canadensis)  Ret sjældent ukrudt, f.eks. set på Galgebakkens P-pladser.

Gyldenris, Sildig (Solidago gigantea)  almindelig i naturparkerne og Vestskoven og bredende sig.

Gåseurt, Farve- (Anthemis tinctoria) et par steder forvildet, vist også i udsåede frøblandinger

Haremad (Lapsana communis) meget almindelig i skov og krat, også som haveukrudt.

Hestehov, Rød (Petasites hybridus) få steder langs veje i Vestskoven, f.eks. øst for Herstedøster, desuden plantet.

Hjortetrøst (Eupatorium cannabinum) ret almindelig på fugtig bund langs Store Vejleå og i Vestskoven.

Høgeskæg, Grøn (Crepis capillaris) et ret almindeligt ukrudt langs stier, på brakjord og i nyplantninger.

Høgeskæg, Tag- (Crepis tectorum) kun set på tage i Vikingelandsbyen, Vestskoven.

Høgeurt, Eng- (Hieracium caespitosum  ssp. colliniforme) Eng-Høgeurt ! Denne sjældne indslæbte plante er 2000-2001 bl.a.  set ved sti SV for Hakonsøen og et par steder ved kanten af Stensletten i Vestskoven. Den vil sikkert stadig kunne findes.

Høgeurt, Håret (Hieracium pilosella) få steder på tør bund langs veje og stier.

Høgeurt, Pomerans- (Hieracium aurantiacum) enkelte steder i græsplæner, muligvis også dyrket

Høgeurt, Smalbladet (Hieracium umbellatum) kun set sparsomt på det nordlige af Slaggebjergene i Vestskoven.

Kamille, Lugtløs (Tripleurospermum inodorum) et almindeligt ukrudt

Kamille, Skive (Chamomilla suaveolens) ukrudt hist og her langs stier, på P-pladser etc.

Kamille, Vellugtende (Chamomilla recutita) hist og her på urolig bund og brakjord.

Knopurt, Almindelig (Centaurea jacea) ret almindelig i Vestskoven og naturparkerne

Knopurt, Bjerg-, (Centaurea montana) ret almindeligt forvildet i Vestskoven og naturparkerne.

Knopurt, Stor, (Centaurea scabiosa) hist og her langs veje i Vestskoven og i naturparkerne.

Kongepen, Almindelig (Hypochoeris radicata) få steder på tørre græsmarker, f.eks. i Egelundsparken og vest for Golfbanen.

Kornblomst (Centaurea cyanus) ret sjælden, også i udsåede frøblandinger

Kortstråle, Kirtel (Galinsoga quadriradiata) hist og her som have og vejukrudt

Matrem (Tanacetum parthenium) ret almindeligt forvildet, også dyrket

Museurt, Liden (Filago minima) * Kun set en gang i okt. 2000 nær søen ved Golfbanen.

Mælkebøtte, Fandens- (Taraxacum Sect. Ruderalia) med et væld af ”småarter”, der er svære at skelne. Meget almindelig

Okseøje, Gul (Chrysantemum segetum) et ikke særlig almindeligt ukrudt i nyplantninger i Vestskoven, i forsvinden.

Okseøje, Hvid (Leucanthemum vulgare) hist og her på skråninger

Rejnfan (Tanacetum vulgare) ret få steder langs støjvoldene

Røllike, Almindelig (Achillea millefolium) ret almindelig i kanten af græsplæner, langs støjvoldene etc.

Røllike, Nyse (Achillea ptarmica) ! Ret sparsom ved Store Vejleå i Vestskoven

Salat, Skov (Lactuca muralis) 2002.09.22 nyfundet i granstykket øst for Risby. 2004: flere steder i Vestskoven.

Salat, Tornet (Lactuca serriola) hist og her som haveukrudt

Smalstråle (Erigeron annuus) forvildet ved skråning ved cykelsti ca. 300 m. N. f. Albertslund Station.

Svinemælk, Ager (Sonchus arvensis) ret almindelig langs støjvoldene og som ukrudt langs stier.

Svinemælk, Almindelig (Sonchus oleraceus) almindeligt ukrudt

Svinemælk, Ru (Soncus asper) et ret almindeligt ukrudt

Tidsel, Ager- (Cirsium arvense) et meget almindeligt ukrudt

Tidsel, Horse- (Cirsium vulgare) almindeligt ukrudt

Tidsel, Kruset (Carduus crispus) almindeligt ukrudt

Tidsel, Kål- (Cirsium oleraceum) almindelig på fugtig bund

Tidselkugle, Fligbladet (Echinops sphaerocephalus) forvildet enkelte steder i Vestskoven.

Tusindfryd, Bellis (Bellis perennis) meget almindelig i græsplæner.

 

Brudelysfamilien (1)

Brudelys (Butomus umbellatus) ! (*) Udplantet (?) og bredende sig et par steder, bl.a. ved Vandhaverne og Brillesøen.

 

Skebladfamilien (1)

Skeblad, Vejbred- (Alisma plantago-aquatica) almindelig ved mange af regnvandsbassinerne, i flere af Vestskovens søer og undertiden på tidvis oversvømmet bund.

 

Frøbidfamilien (2)

Vandpest, Almindelig (Elodea canadensis) Almindelig i Store Vejleå og i flere af Vestskovens søer.

Vandpest, Smalbladet (Elodea nuttalii) !  I store Vejleå ud for Københavns Vandforsynings boringer samt i det bassin via hvilket der pumpes vand ud i Store Vejleå.

 

Vandaksfamilien (4)

Vandaks, Børstebladet (Potamogeton pectinatus) i næringsrige søer og gadekær o.l. , bl.a. ca, 2000  i Stensøen og branddam i Herstedøster Landsby.

Vandaks, Kruset (Potamogeton crispus) i Store Vejleå og i enkelte, ikke for eutrofierede søer.

Vandaks, Spinkel (Potamogeton pusillus) ** 2000-2004: kan være pionerplante i nye søer. Talrig i Svinepytten, desuden i tilløb fra Store Vejleå fra Høje-Tåstrup, tidligere i Stensøen og Bymosebasinet.

Vandaks, Svømmende (Potamogeton natans) almindelig i ikke for eutrofierede søer i Vestskoven og Albertslund i øvrigt.

 

Vandkransfamilien (1)

Vandkrans, Krybende (Zanichellia rpens) ! findes jævnligt på lavt vand i regnvandsbassiner, og er sikkert almindelig.

 

Sivfamilien (9)

Frytle, Mark- (Luzula campestris) ret få steder, bl.a. på tør bund syd for Golfbanen samt ved Harrestrup Mose.

Frytle, Mangeblomstret (Luzula multiflora) ! Tidligere fundet i birkeskov i Store Vejleådalen. Ikke set efter 2001.

Siv, Butblomstret (Juncus subnodulosus) **  Fundet 2001-2003 ved Paddevandhullet NV for Roskilde Kro.

Siv, Blågrå (Juncus inflexus) * 2 tuer ved paddevandhul i Egelundsparken hhv. lidt sydvest herfor.

Siv, Fladstrået (Juncus compressus) almindelig langs cykelstier m.v. i naturparkerne..

Siv, Glanskapslet (Juncus articulatus) almindelig på fugtige arealer og også langs veje.

Siv, Knop- (Juncus conglomeratus) hist og her på lidt fugtig bund.

Siv, Lyse- (Juncus effusus) almindelig på lidt fugtig bund

Siv, Tudse- (Juncus bufonius) ses nu og da som ukrudt på vandlidende arealer

 

Halvgræsfamilien (19)

Cyperus longus (halvgræs hjemmehørende i Sydvest- og Mellemeuropa) ! Mindre bestand ved regnvandsbassinet SØ for Badesøen, Herstedvester.

Kogleaks, Blågrøn (Scoenoplectus tabernaemontani) Almindelig ved kommunens regnvandsbassiner og ved flere af

Vestskovens søer (vel p.g.a. opvirkning fra vejsalt)

Kogleaks, Strand-, (Bolboscoenus maritimus) almindelig ved Tueholm Sø og også ved mange af kommunens regnvandsbassiner (p.g.a. påvirkning fra vejsalt), fåtallig i Stensøen, Vestskoven.

Kogleaks, Sø- (Scoenoplectus lacustris) ved ret få søer, f.eks. Dyssekilden, Vestskoven.

Star, Blære- (Carex vesicaria) hh. ved Vestskovens søer.

Star, Blågrøn (Carex Flacca) hh. i fugtige områder i Kongsholmparken, sparsom i Vesthovens vådområder.

Star, Hirse (Carex panicea) kun på Vestskovens eng syd for Dyssekilden

Star, Håret (Carex hirta) set enkelte gange ved stikanter m.v.

Star, Kæmpe- (Carex pendula) ! Forvildet ved Bymosebasinet, desuden forvildet et sted i hegn lige syd for Søndergårdsskolen, Herstedvester.

Star, Kær-, (Carex acutiformis) kun i den sydligste del af Egelundsparken ved Paddevandhul og nær Roskildevej.

Star, Nikkende (Carex acuta) ! Almindelig ved mange søer i Vestskoven, ofte som pionerplante.

Star, Næb (Carex rostrata) hh. ved kommunens søer, f.eks. ved Paddevandhullet i Egelundsparken.

Star, Spidskapslet (Carex spicata) enkelte steder på humusfattig bund i Vestskoven, f.eks. nær Ring III, enkelte langs veje i Albertslund i øvrigt (pionerplante).

Star, Stiv (Carex elata) Alm. ved Harrestrup Mose, i Vestskovens del af Store Vejleådalen og ellers kun et par steder i Vestskoven.

Star, Toradet (Carex disticha) almindelig ved mange af Vestskovens vådområder og langs Store Vejleå, undertiden som pionerplante.

Star, Trindstænglet (Carex diandra) * 2 tuer i kær lige øst for Slaggebjergene i Vestskoven. Også vegetativ ved jordsti ved Herstedvester Radiostation (april 2004).

Star, Tykakset (Carex riparia)  *kun ved NØ-hjørnet af Dyssekilden, Vestskoven, og i broen over Risbyåen lige ved.

Star, Vår- (Carex caryophyllea) * en lille bestand ca. 150 m. NØ for Fugletårnet, Harrestrup Mose, Vestskoven.

Sumpstrå, Almindelig (Eleocharis palustris) almindelig ved kommunens vådområder, især ved søbredder.

 

Græsfamilien (45)

Annelsgræs, Udspærret (Puccinellia distans) almindelig langs mange veje p.g.a. påvirkning fra vejsalt.

Blåtop (Molinia caeroulea) enkelte steder i Store Vejleådalen i Vestskoven, f.eks. ved Bukkebladsgravene.

Bunke, Mose- (Deschampsia caespitosa) alm. på fugtige arealer i Vestskoven og naturparkerne.

Byg, Egernhale-  (Hordeum jubatum) ! Et sjældent ukrudt, der ikke ses hvert år, f.eks. på baneterræn.

Byg, Gold (Hordeum murinum) set et par gange som ukrudt langs cykelstier etc.

Draphavre (Arrhenaterum elatius var. elatius) Meget almindelig hvor græsset ikke slås

Flitteraks, Enblomstret (Melica uniflora) Indslæbt enkelte steder i Vestskoven og bredende sig.

Fløjlsgræs (Holcus lanatus) ret almindelig, især på uplejede græsarealer

Hanespore, Almindelig  (Echinochloa grus-galli)   ukrudt enkelte steder, f.eks. på fyldplads ved ny støjvold bag Albertslund Stadion 2003.

Hejre, Blød (Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus) meget almindelig på uplejede græsarealer

Hejre, Gold (Bromus sterilis) meget almindelig langs veje og stier og på uplejede græsarealer, blomstrer først på sommeren

Hejre, Stakløs (Bromus inermis) hh. langs veje, f.eks. ved Røde Port i Vestskoven nord for Galgebakken og langs Store Vejleå i Kongsholmparken.

Hundegræs, Almindelig (Dactylis glomerata ssp. glomerata) meget almindelig

Hvene, Almindelig (Agrostis capillaris) meget almindelig på græsarealer, græsklædte skråninger etc.

Hvene, Kryb- (Agrostis stolonifera) almindelig, ofte på lidt mere fugtige arealer end Almindelig Hvene.

Hvene, Stortoppet (Agrostis gigantea) ret almindelig i kanten af græsarealer, langs støjvolde etc.

Kanariegræs (Phalaris canariensis) hh. på ruderater, støjvolde etc.

Kvik, Almindelig (Elymus repens ssp. repens) meget almindelig

Kvik, Hunde- (Elymus canina), en skovplante, der er indvandret et enkelt sted i Egelundsparken.

Miliegræs (Milium effusum) formentlig indslæbt, men bredende sig, i Vestskoven, f.eks. ved tidl. Humlehuset N.f. Herstedvester.

Rajgræs, Almindelig (Lolium perenne) meget almindelig på græsarealer etc.

Rajgræs, Italiensk (Lolium multiflorum) sjælden langs veje, f.eks. i Vestskoven.

Rapgræs, Almindelig (Poa trivialis) meget almindeligt ukrudt

Rapgræs, Eng- (Poa pratensis ssp. pratensis) almindelig i naturparkerne.

Rapgræs, Enårig (Poa annua) almindeligt haveukrudt

Rapgræs, Lund- (Poa nemoralis) på støjvoldene, hvor disse er mest skovagtige

Rapgræs, Stortoppet (Poa palustris) t. alm.  på fugtige arealer, undertiden mere tørt, f.eks. som ukrudt i nyplantninger og på brakmarker. Ofte overset.

Rottehale, Eng- (Phleum pratense) ret almindelig på uplejede græsarealer

Rottehale, Knold- (Phleum bertoloni) meget almindelig på græsarealerne, langs støjvolde og stier etc.

Rævehale, Eng- (Alopecurus pratensis) almindelig på græsarealer

Rævehale, Knæbøjet (Alopecurus geniculatus) ret almindelig på vandlidende arealer, som haveukrudt etc.

Rørgræs (Phalaris arundinacea) almindelig i vådområder

Rørhvene, Bjerg- (Calamagrostis epigeios) ret almindelig i naturparkerne og i Vestskoven.

Rørhvene, Eng- (Calamagrostis canescens) hh. ved Vestskovens vådområder.

Svingel, Bakke (Festuca trachyphylla) hist og her langs veje og stier.

Svingel, Eng- (Festuca pratensis) hist og her i naturparkerne og langs veje og stier.

Svingel, Kæmpe (Festuca gigantea) ! denne skovplante er indvandret til Vestskoven nogle steder ved Ydergårdsvej.

Svingel, Rød (Festuca rubra ssp. rubra) meget almindelig på græsarealer etc.

Svingel, Strand (Festuca arundinacea) Hist og her langs veje m.v. i naturparkerne og i Vestskoven.

Sødgræs, Butblomstret (Glyceria plicata) ! Enkelte steder i Vestskoven og Egelundsparken

Sødgræs, Høj (Glyceria maxima) få steder mod syd i Egelundsparken.

Sødgræs, Manna- (Glyceria fluitans) almindelig i vådområder.

Tagrør (Phragmites australis) almindelig og bestanddannende ved mange vådområder i kommunen og på vandlidende arealer.

Vindaks (Apera spica-venti) ukrudt hist og her, f.eks. i nyplantninger, men aftagende i hyppighed.

Væselhaleart (Vulpia ciliata) på nogle af tagene i Vikingelandsbyen, Vestskoven, det er uvist hvordan den er kommet der.

 

Pindsvineknopfamilien (2)

Pindsvineknop, Ten- (Sparganium erectum ssp. neglectum) almindelig ved næringsrige søer, i Store Vejleå m.v.

Pindsvineknop, Enkel (Sparganium emersum) ved et par af Vestskovens søer, i forsvinden.

 

Dunhammerfamilien (2)

Dunhammer, Bredbladet (Typha latifolia) meget almindelig ved kommunens søer, undertiden på vandlidende arealer.

Dunhammer, Smalbladet (Typha latifolia) temmelig almindelig ved kommunens søer, lokalt talrig.

 

Arumfamilien (1)

Ingefær, Plettet (Arum maculatum) . 2000-2004: Forvildet flere steder i Vestskoven o.a. steder. F.eks. hyppig i krat øst for Herstedvester Gamle Kirkegård. Også i Galgebakken, Egelundsparken m.fl. steder. Under udbredelse. Må ikke forveksles emd Dansk Arum, som ikke findes i området. 2004: Under fortsat udbredelse i Vestskoven og kommunens naturparker.

 

Andemadfamilien (4)

Andemad, Kors- (Lemna trisulca) almindelig i ikke for eutrofierede søer.

Andemad, Liden (Lemna minor) meget almindelig

Andemad, Stor (Spirodela polyrhiza) flere steder, f.eks. i Vandhaverne, Svinepytten og sparsom i Tueholm Sø.

andemad, Tyk (Lemna gibba) **  Denne ret sjældne art er fundet i Vandhaverne i mængde (2003) og desuden i Svinepytten (2003); den er sikkert under udbredelse.

 

Løgfamilien (2)

Løg, Vild (Allium oleraceum) ret få steder langs veje og stier og tiere i store, ikke blomstrende bestande i træplantninger i Vestskoven, synes under udbredelse.

Løg, Rams- (Allium ursinum) i Vestskoven nord for Galgebakken og lige syd for Risby, vel under udbredelse.

 

Liljefamilien (3)

Guldstjerne, Almindelig (Gagea lutea) hist og her, hvor der er ældre træbevoksnnger, f.eks. i lunden ved Roskilde Kro og ved Birkelundgård og få steder i Vestskoven.. Synes under udbredelse.

Guldstjerne, Liden (Gagea minima) * I store bestande nær sø inden for Vridsløselille Fængsels areal. Her forekommer muligvis også Hylster-Guldstjerne (G. spatacea).

Lilje, Krans- (Lilium martagon) sjældent forvildet i Vestskoven.

 

Hyacintfamilien (2)

Skilla, Sibirisk (Scilla sibirica) oprindelig udplantet på støjvoldene, men spreder sig nu også med frø.

Fuglemælk, Nikkende (Ornitogalum nutans) hist og her i naturparkerne og ved gamle haver.

Perlehyacint (Muscari botryoides) hist og her forvildet.

 

Irisfamilien (1)

Iris, gul (Iris pseudacorus) ret få steder ved Vestskovens søer, synes under udbredelse, f.eks. Hakonsøen og dyssekilden.

 

Orkidefamilien (4)

Hullæbe, Skov- (epipactis helleborine var. helleborine) ** Denne orkidé - som er en af de få ca. 40 orkidéarter, der er i fremgang – er efterhånden ret almindelig på støjvoldene, hvor disse er mest skovagtige, og er også set flere steder på P-pladserne under Landevejs-Popler etc.

Fliglæbe, Ægbladet (Listera ovata)** Talrig i et område øst for Harrestrup Mose, Vestskoven, desuden i lunden ved Roskilde Kro (nord for Roskildevej) i gammel blommeplantage ved Golfbanen og muligvis i en have ved Risby.

Gøgeurt, Kødfavet (Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata var. incarnata)** Fforekommer med mellemrum i få eksemplarer ved Vestskovens vådområder, således set ved kær ved Slaggebjergene og kær ved tidligere Herstedøster Radiostation, vil sikkert indvandre andre steder. 2003 også i et 1 eks. ved Brillesøen.

Gøgeurt, Maj (Dactylorhiza majalis ssp. majalis)** Ilille bestand i område øst for Harrestrup Mose i forsvinden.

Gengivelse af denne liste kun efter aftale og med kildeangivelse - Poul Evald Hansen

Denne side er siden 2004.09.11 set af:


Opdateret d. 11.9.2004