Tvangsaktivering i skoven


Albertslund Posten 2004-04-14 11:27:42

Efter borgermøderne her i foråret blev der nedsat nogle arbejdsgrupper efter emner, hvor jeg gik i den omkring trafik, natur og miljø. Der var mange konstruktive diskussioner, men indimellem tænker man også på den velkendte talemåde, at man skal høre meget før ørerne falder af. Nogle ville meget gerne have flere mennesker derover. Der skulle også flere naturlejepladser, kondistier, "tivolier" og mountainbike-ruter blev også nævnt. Nogle personer, der åbenbart ikke kommer hyppigt i skoven, havde tilsyneladende nogle vrangforestillinger om at der næsten ikke kommer mennesker i Vestskoven. Til at dette er at sige: Spis brød til! Klap lige hesten! Vestskoven er Danmarks 4. mest besøgte skov efter Jægersborg Dyrehave, Marselisborg-skovene ved Århus og Hareskovene. Det viser en undersøgelser som nogle forstfolk har lavet for Skov- og Naturstyrelsen! Folk der kommer regelmæssigt i Vestskoven vil kunne nikke genkendende hertil. Der kommer til august et naturcenter ved Herstedhøje, der også forbindes med miljøvenlig skovdrift, flere oplevelsesmuligheder, overnatningsmuligheder i shelters nær centret,nye søer og paddevandhuller og meget, meget mere. Der kommer også en cafeteria ved centret, og det er meningen at naturvejlederen også skal have kontor deroppe. Men de fleste af de mennesker der kommer regelmæssigt i skoven, og det er rigtigt, rigtigt mange, kommer for at opleve naturen og slappe af, når de går eller cykler en tur, lufter hunden eller hvad de nu gør. Jeg tror de er mere end 95 pct. af skovens brugere. Hvis man lægger larmende og poppede aktiviteter over i skoven, vil man jage en stor del af dem væk, og brutto tror jeg, der vil komme færre mennesker. Folk kan sagtens finde ud af at bruge skoven, når de går, cykler, løber kondiløb o.s.v. Vi behøver ikke anmassende "tvangsaktivering" af skovens brugere. Naturskolen og Vikingelandsbyen er fremragende aktiviteter, der fungerer fint på skovens præmisser. Attraktiviteten består bl.a. i, at man kan tage et pusterum fra "urbaniseringen", som vi lever i til daglig. Hvorfor skal den så over i skoven? Skal man foreslå ændringer, vil jeg gøre det i retning af mere oplevelsesmæssig dybde. F.eks. er en sø eller et vådområde, hvor der er fine naturoplevelser, ofte et naturligt mål for en tur. Man må acceptere at Vestskoven er en skov og ikke et kommunalt reserveareal. Den skal være en skov og ikke et sommerland. Sommerlande har vi nok af, og hvis man synes der absolut er behov for flere, kan det bedre ligge i en af de bynære parker. Vestskoven attraktivitet ligger i at den giver borgerne i Albertslund og andre steder muligheder for naturoplevelser og rekreation. Fri os for useriøse pinger og pampere og kommunal- og amtspolitikere i de lettere vægtklasser, så sådan bare lige skal sætte "fingeraftryk" på skoven og have rejst monumenter over sig selv! Poul Evald Hansen Galgebakken Vester 9-2 A

Albertslund Posten 2004-03-24 10:55:22

Glem ikke naturfagene i Projekt Læsekultur

I Albertslunds skolevæsen har vi Projekt Læsekultur, et udmærket projekt.
At børnene er gode læsere er forudsætningen for videntilegnelse i de andre fag også. Vi gør også meget ud af at de kreative fag skal stå stærkt. Fint! Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, om tiden ikke var inde til at vi fokuserede lidt mere på nogle andre ting. Dels synes jeg vi skal præcisere hvad vi mener med "kreativ". Det er vel mere end formning, musik og historieskrivning! Det har en tendens til at forfalde til søvndyssende politisk korrekthed, hvis man ikke præciserer, hvad man mener med "kreativ" og "musisk". Endvidere: hvad man mener skal nedprioriteres, når man taler om at de "kreative" fag skal styrkes. Jeg synes jeg mærker en tendens til at nedgøre matematik og naturfag, og det er egentlig trist. - Falder kendskab til og oplevelse af naturværdier f.eks. ikke ind under det kreative. Og er det at kunne opleve og forstå en sammenhæng i tingene ikke også en kreativ oplevelse?! Og jeg kan tale med om at naturoplevelser i høj grad kan være "musiske" med også stor åndelig oplevelsesværdi. Hvor har jeg alt dette her fra? Jo dels har jeg 2 piger, en på snart 21, der har gået igennem det albertslundske skolesystem - og en på 12, der går i 5. klasse nu. Jeg har også siddet i skolebetyrelse en periode. Så min opfattelse er altså ikke helt abstrakt! Vi har en tradition i kommunen som sådan for at vægte natur og miljø højt. - Burde denne tradiotion ikke i langt højere grad kunne genkendes i prioriteringerne i undervisningen i folkeskolen! Jeg oplever da, at det ofte betyder noget i børnehave og SFO, men har ikke den samme oplevelse m.h.t. skolen. Der er i alt for høj grad - sådan oplever jeg det - tale om "pligtundervisning" uden det helt store engagement fra lærere, elever og forældre. Jeg foreslår altså, at vi udvider betydningen af "kreative fag" i skolen. At vi oppriorierer undervisningen i naturfag: biolog m.v. m.v., og også matematik. Den virkelig udfordring består i at få fagene til at fungere kreativt og blive oplevet kreativt af børnene. Vi har fokuseret meget på læsning - og "kreative" fag. Hvis vi ofrer bl.a. naturfagene noget mere opmærksomhed, tror jeg, at der vil dukke nye positive løsningsmodeller op, så vi kan opnå en højere grad af sammenhængende helhedsyn. Vores børn er ikke klienter der trænger til terapi, vi skal også tænke på at de om nogle år skal være i stand til at styre samfundet fornuftigt gennem viden og indsigt.

Poul Evald Hansen Galgebakken Vester 9-2 A

Frederikssundsmotorvejen og dens linjeføring (indlæg på DNs debatspalte på www.dn.dk 2002.11.27.)

For nylig kom det officielle udspil fra Vejdirektoratet omkring Frederikssundsmotorvejens linjeføring. I denne forbindelse vil jeg nævne et par blandt mange aspekter:

1. Linjeføringen i Glostrup. 60-70 ha. eller mere høvles af Vestskoven i Glostrup. Motorvejen kommer til at forløbe et par hundreder meter syd for Jyllingevejen, tæt på Oøbjerget, og syd om Ejby i Glostrup. Vestskoven i Glostrup bliver næsten totalt ødelagt som rekreativt område for især Glostrups borgere, der ikke har mange andre naturområder i kommunen.

2. I Albertslund og Ballerup: Motorvejen forløber hovedsagelig i den sydlige del af Ballerup Kommune tæt poå kommunegrænsen til Albertslund langs nordkanten af Vestskoven. Den nordlige del af Vestskoven, især området omkring Harrestrup Mose, bliver et støjhelvede.

3. I Ledøje-Smørum: Kommunen splittes op og tilkørselsvejene til Frederikssundsmotorvejen kommer til at gå gennem og tæt ved mange sårbare naturområder.


Det bedste ville være, hvis man anlagde en mere ansvarlig og fornuftig trafikpolitik, og Frederikssundsmotorvejen blev helt droppet.

Hvis ulykken er ude, og motorvejen kommer, hvorfor så:

1) Lægger man en motorvej i Glostrup et par hundrede meter syd for Jyllingemotorvejens nuværende tracé i stedet for at ombygge Jyllingevjen til motorvej/motorgade á la Lyngbyvejen med sidespor til den lokale trafik. Så undgik man i alt fald nogle af de alvorlige indgreb i Vestskovens areal. Støjproblemerne ville dog stadig være der.

2) Ombygger man ikke i stedet Frederikssundsvejen til motorvej á la Lyngbyvejen med spor til lokaltrafik. Det vil skabe betydelige forringelser for flere bysamfund omkring Frederikssundsvejen; men på den anden side vil man undgå de store landskabsmæssige forringelser af Den Grønne Kile.

Jeg er selv næstformand i DNs lokalkomité for Albertslund. Det er meget skuffende, at DN på landsplan ikke har gået ind og støttet lokalkomitéerne i Glostrup, Albertslund, Ballerup og Ledøje-Smørum med konkrete udspil gennem de kanaler som landsforeningen DN har muligheder for at bruge. - Hvornår sker det? Hvornår får vi noget konkret opbakning fra vores landsforening.

M.v.h.

Poul Evald Hansen
Galgebakken Vester 9-2 A
2620 Albertslund
E-mail: pevh@vip.cybercity.dk

Læserbrev sendt til Albertslund Posten 2002.11.17

Poul Evald Hansen (næstformand i Danmarks Naturfredningsforening i
Albertslund)
Galgebakken Vester 9-2 A
43623243

Frederikssundsmotorvejen

Frederikssundsmotorvejens forlængelse fra Motor O3 ved Vestvolden udgennem
Glostrup og videre i nordkanten af Vestskoven ud gennem Ledøje-Smørum - vil
skabe store miljømæssige problemer.

Værst bliver det for Glostrup, hvor Vejdirektoratets forslag til linjeføring
skærer 60-70 ha. af Vestskoven. og næsten ødelægger den naturmæssige og
rekreative værdi som den østlige del af skoven har for især Glostrups
borgere.

Albertslund bliver kun lige strejfet af linjeføringen. Men konsekvenserne
for natur og miljø i Vestskoven bliver meget store. Området omkring
Harrestrup Mose, som har hørt til den mere rolige del af Vestskoven, bliver
et støjhelvede. Der regnes med væsentligt øget gennemkørende trafik til og
fra tilslutningsveje bl.a. gennem Risby og på Vestskovsvej.

Ledøje-Smørum Kommune bliver splittet op af Frederikssundsmotorvejen, det
naturmæssigt værdifulde område ved Smørumovre og Smørumnedre bliver
gennemskåret af den, og mange værdifulde vådområder bliver helt eller delvis
ødelagt af tilslutningsveje til motorvejen.

Det er vigtigt at vi står sammen  med borgerne i de andre berørte kommuner
om at protestere mod Frederikssundsmotorvejen.

Man kan med føje spørge hvilken interesse Albertslund har i at blive en
"motorvejsrabat" i endnu højere grad end i forvejen. Det kan undre at det
politiske flertal i kommunen ikke i højere grad har været indstillet på at
varetage "albertlundske" interesser i denne sag. Man har tilsyneladende
blindt og uden forbehold accepteret projektet. I Glostrup og Ledøje-Smørum
har politikerne dog i det mindste protesteret mod de forringelser for natur
og miljø og rekreative aktiviteter som linjeføringen vil medføre.

Den overordnede begrundelse: at øge bevægeligheden af arbejdskraft og varer
er det vanskeligt at tage alvorligt. Hvis det ikke blot bliver tilfældet at
bilisterne kommer hurtigere frem til den næste trafikkø, de skal holde i  -
så kunne man dog skele til bl.a. Tyskland, Frankrig og Belgien, hvor man i
trafikplanlægningen er gået væk fra at projektere yderligere motorveje.
Man kan spørge hvor samfundsøkonomisk rationelt det egentlig er, at folk bor
i Lyngby og arbejder i Næstved og omvendt - og dermed får det store
transportbehov.

Man kan spørge om man, hvis man absolut vil have den efter min mening
overflødige motorvej, ikke bruger Fredrikssundsvejens og Jyllingevejens
tracéer i stedet for at pløje nye vejstrækninger gennem naturskønne områder.

Desværre er det sådan at politikerne er meget tilbøjelige til at vælge
linjeføringer gennem de tilbageværende naturområder fordi det er billigere i
ekspropriation o.s.v. Den Vestskov, som har betydet så meget for
lokalbefolkningen, anskues nærmest som et "uudnyttet reserveareal".

Jeg og andre i Danmarks Naturfredningforening og de andre grønne
organisationer opfordrer på det kraftigste til at man kommer op på dupperne
og får forhindret den trafik-, miljø- og planmæssige uhyrlighed som
Frederikssundsmotorvejen er.

M.v.h.

Poul Evald Hansen

Det er rart omsider at få lidt medvind, selvom den kommer fra en for mange uventet kant.

Søndagsavisen fra i dag d. 30. november side 6 står gengivet en meningsmåling hvoraf det fremgår, at kun 22 pct. af befolkningen giver flere motorveje høj prioritet, 53 pct. lav prioritet og 25 pct. slet ingen prioritet. Flest prioriterer
flere cykelstier (63 pct. høj prioritet, 31 lav og kun 6 ingen).

Dette burde være et memento til alle dem der ivrer for flere motorveje i Danmark. Og specielt til dem der går ind for motorvejsføring i den naturskønne Gudenådal ved Silkeborg og Frederikssundsmotorvejens forlængelse gennem det åbne land og naturskønne områder vest for København, en diskussion der også har været oppe her.

Jeg påskønner at landforeningen DN har gjort en pæn indsats omkring motorvejslinjeføringen ved Silkeborg. Nu ser jeg frem til at landsforeningen DN bryder med sin nærmest autistiske atitude til til Frederikssundsmotorvejens forlængelse.

Det er fint at man kan sikre Grundtvigs egetræ i Hellerup. Men vi har et lille problem i Vestegnskommunerne med at en motorvej vil smadre den østlige del af Vestskoven i Glostrup og forringe forholdene væsentligt i andre dele af skoven. - Vestskoven har jo i sin tid i høj grad et flagskib for DN, har man glemt det?

Med venlig hilsen


Poul Evald Hansen - næstformand i DNs lokalkomité for Albertslund.


Natur- og miljøkampen skal være folkelig, saglig og kvalificeret. Natur og miljø er sider af samme sag.

Albertslund 2002.12.09

Vejdirektoratet
Planlægningsafdelingen
Niels Juels Gade 13
Postboks 1569
1020 København K

Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomité for Albertslund ønsker hermed at gøre indsigelse mod det påtænkte anlæg af Frederikssundsmotorvejen såvel som de foreslåede linjeføringer, bortset fra ”0-løsningen” (intet anlæg af højklasset vej overhovedet) som vi anbefaler – i fremsendt redegørelse fra Vejdirektoratet benævnt ”Ny Højklasset Vej i Frederikssundsfingeren”.

Vi vil gøre følgende forhold gældende:

1. Omkring biologiske undersøgelser:

Der er ikke foretaget undersøgelser, eller i alt fald ikke tilstrækkeligt omfattende undersøgelser, af forekomsten af rød- og gullistearter og EF-habitatsarter i den del af linjeføringen og de tilgrænsende ”påvirkningszoner” der er beliggende i Glostrup, Albertslund, Ballerup og Ledøje-Smørum kommuner. Således er vi vidende om at Spidssnudet Frø (EF-habitatsart) er udbredt i hele Vestskov-området, ikke mindst i området omkring Harrestrup Mose og terrænet øst og vest herfor. Stor Vandsalamander (EF-habitatsart og gullisteart) må efter vores opfattelse formodes at forekomme i hel- og halvtemporære søer inden for ”påvirkningszonerne” og i selve linjeføringen i Albertslund, Ballerup og Ledøje-Smørum.

I Vestskoven forekommer af rødlistede svampe bl.a. Lindeskive (på rød- og gulliste, ekstremt sjælden i Europa, flere af de kendte voksesteder er i Danmark) og Snyltende Posesvamp. Det bør undersøges om disse svampe forekommer inden for ”påvirkningszonen”, i alt fald Lindeskive synes at gøre det.

Pungmejse har ynglet i Harrestrup Mose.

Ligeledes mangler insektundersøgelser stort set fra alle ”påvirkningszonerne” omkring de påtænkte linjeføringer i alle berørte kommuner. Der er ikke lavet passende analyser af forekomster af fugle, pattedyr, sommerfugle og guldsmede i Vestskov-området.

Vandstær (truet art) og Isfugl (sårbar art) forekommer som vintergæster ved Store Vejleå m.v.  Der er formodning om at Gul-Irisk yngler. Skovsneppe er rapporteret forekommende i Vestskoven.

Trane og Fiskeørn er set overflyvende og i alt fald for Fiskeørns vedkommende fouragerende i Vestskov-området. Vestskoven ligger tæt på trækruter og spredningskorridorer hvilket vil medføre at endnu flere dyr vil etablere sig i Vestskoven. En motorvej nær de to gode habitatsområder Harrestrup Mose og Porsemosen vil i høj grad være ødelæggende for denne udvikling.

2. Afvejning af påståede fordele ved motorvejsbyggeriet mod lokalbefolkningens og den regionale befolknings rekreative interesser. Tabet af muligheder for rekreativ brug af området er ikke vurderet, bortset fra en sporadisk vurdering omkring linjeføringen i Glostrup (den ”indre” eller østlige del af linjeføringen). – Sådanne vurderinger bør laves for alle de foreslåede linjeføringer.

3. Afvejning som i pkt. 2 af de naturmæssige interesser mod motorvejsbyggeriet. Sådanne vurderinger forekommer spredt i materialet; men der bør laves samlede og sammenfattende vurderinger for alle linjeføringerne.

3. Samlet cost/benefit-redegørelse for de samlede påståede trafikmæssige gevinster ved de respektive linjeføringer sat over for natur-, miljømæssige og rekreative forringelser og øget CO2- samt aerosol- og partikel- , NOø og SO2-forurening af atmosfæren.

Af særligt iøjefaldende elementer som vi har kendskab til vil vi derudover fremhæve følgende:

 A. En stor del af Vestskoven i Glostrup - som i øvrigt også benyttes af Albertslunds borgere naturmæssigt og rekreativt samt af skoler og institutioner i undervisningen – får stærkt forringede forhold naturmæssigt og rekreativt, hvilket delvis også erkendes i VVM-redegørelserne. Der er for Glostrupområdet øst for nuværende Ring III tale om en direkte ødelæggelse og destruktion af store rekreative værdier, og også betydelige naturværdier, for især Glostrups borgere.

B. Området omkring Harrestrup Mose i Albertslund/Ballerup bliver stærkt støjpræget modsat nu. Dette vil kraftigt forringe mulighederne for rekreativt brug og naturmæssige oplevelser for især borgerne i Albertslund og Ballerup. Den nordlige del af Vestskoven bliver et ”støjhelvede”.

C. Ledøje-Smørum Kommune vil blive splittet op af flere af motorvejens påtænkte linjeføringer og der vil ske store forringelser af naturen i og mulighederne for rekreativ brug af flere af kommunens vådområder m.v.

D. Der vil komme en stærkt øget lokaltrafik i området p.g.a. til- og frakørende trafik til motorvejen. I Albertslund således bl.a. ad Ledøjevej gennem Risby og ad Vestskovvej og ikke mindst Herstedvestervej. I denne forbindelse skal nævnes at vi mener, VVM-redegørelsen underestimerer bl.a. trafikforøgelsen på de nævnte veje.

E. Anlæg af en højklasset vej vil på lidt længere sigt ikke løse de grundlæggende trafikproblemer, men blot føre til at bilisterne så at sige ”når hurtigere frem til den næste bilkø”. Som tidligere nævnt mangler der overordnede afvejninger af trafik- mod natur-, miljø- og rekreative hensyn omkring anlæggelsen af en højklasset vej i Frederikssundsfingeren.  Vi ønsker sådanne vurderinger foretaget.

Ud fra det kendskab til de pågældende forhold som vi har i Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomité i Albertslund, indstiller vi følgende:

Vi ønsker en ”0-løsning” hvor der ikke sker anlæg af yderligere ”højklasset” vejstrækninger i Fredrikssundfingeren. Trafikproblemerne skal i stedet løses ved øget satsning på den kollektive trafik, bedre forhold for cyklisterne bl.a. i form af flere cykelstierne, yderligere forbedringer af S-togsdriften til Frederikssund samt helt lokale forbedringer af vejnettet.

Hvis der alligevel skal ske anlæg af ”højklasset” vejstrækninger i Frederikssundsfingeren ønsker vi at disse skal følge de nuværende tracéer, her Jyllingevejens hhv. Frederikssundsvejens tracé. Men  vi  ønsker ikke at der skal anlægges nye højklassede vejstrækninger i Vestskoven eller i det åbne land i Fredrikssundfingeren.

På vegne af Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomité for Albertslund

Poul Evald Hansen

Galgebakken Vester 9-2 A

2620 Albertslund

Tlf. 43 62 32 43 / mobil: 26 92 13 64

Email: pevh@vip.cybercity.dk

Hjemmeside: http://www.danbbs.dk/~gro_poul/indeø.htm


Retur til valgmenu

Opdateret d. 25.5.2004