Nyt fra natur og miljø

 

 

Nyt fra natur og miljø - stort og småt.

15. januar 2006
Jeg skriver nu igen her efter en lang tids pause. 2005 var et år med meget naturarbejde og mange registreringer. På den frivillige front har jeg skrevet en hel del på www.fugleognatur.dk.
I Albertslund og omegn har vi haft en sag med fredning af Kongsholmparken og Mølleparken m.v. i Høje-Tåstrup. Fredningssagen blev splittet op i en del øst og en del vest for motorvejen. Fredningssagen for vest for motorvejen i Høje-Tåstrup blev vundet i naturklagenævnet; og nu afventer vi afgørelsen for Kongsholmparken o.a. områder øst for motorvejen i Albertslund/Høje-Tåstrup og evt. Vallensbæk og Ishøj. - Vi har gode chancer for at vinde fredningssagen.
I både 2004 og 2005 var der Stor Gylvekvæler (hhv. 7 og 1-2) i Kongsholmparken, lige på kommunegrænsen, men vist i Vallensbæk.
DN-Albertslund har fået 60.000 kr. af DN-landsforenings puljemidler og nu afvente vi lokalplan, nabohøring o.s.v. Søen bliver sikkert gravet medio marts.
Sommeren og efteråret 2005 var meget tørt og svampesæsonen ringe. Der kom først gang i svampene hen mod november, hvor bl.a. Lindeskive blev genfundet i Vestskoven. Desuden blev fundet Puklet Giftslørhat (mange steder) og Gran-Sneglehat som sjælden og ny art for skoven.
Herstedhøje Naturcente blev inviet oktober 2004, og bliver meget benyttet og virker vellykket.
16. august 2004 D. 25. juli blev Stor Gyvelkvæler (Orobanche elatior) (gen)fundet i Kongsholmparken på klassisk lokalitet, hvor den voksede et par år omkring 1984-87. Den har også været der i 2003, da der var en vinterstander. D. 15. august havde vi en meget vellykket flagermusetur ved Harestrup Mose, hvor der var Vand-Flagermus i store mængder samt i alt fald Skimmel- og Dværg-Flagermus (en af de to argter Dværg-Flagermus). Vi (DN-Albertslund) har fået 60.000 kr. til sø på Stensletten fra DNs midler til anturgenopretning. Den bliver gravet næste maj-juni, og jeg skal ud og finde flere penge, da 60.000 kr. er lige i underkanten. Elmesygen synes at have kulmineret, og elmebarkbillen synes ved at forsvinde, hvis det ikke allerede er sket. Man ser flere og flere elmetræer op til 7-8 meters højde eller mere. Natur- og miljøpolitisk er det ved at vende. Connie Hedegaard som ny miljøminister vil snarere styrke den natur- og miljøpolitisk bevidste del af venstrefløjen, end at svække den; folk har gennemskuet Fogh Rasmussen. I Albertslund skal vi til at arbejde med revision af naturplan efter at være blevet brændt af et par gange. Alt i alt er de politiske konjunkturer så småt i bedring.
D. 14. maj 2004 Der var æg af Spidssnudet Frø fra 29 marts (søen neden for Herstedhøje i Vestskoven). Øvrige steder først en lille uge senere, lidt tidligere end i 2003. Spidsnudet Frø eftersøgt i Glostrup: den findes i den sydlige sø i Den Gamle Pæreplantage, i Ejby Mose og få steder mere. Der er ingen ynglende frøer i Vestskoven øst for Ring III. Første nattergale ved Bukkebladsgravene d. 4. maj i Vestskoven. DN-Albertslund har søgt DN om 100.000 kr. fra DNs pulje til naturgenopretning til sø på Stensletten i Vestskoven. Vi får svar omkring 1. juni. Det skal ses i forbindelse med Naturcentret ved Herstedhøje, som lige er påbegyndt, og som skal indvies d. 20. august.
I Vestskoven blev set Tredelt Egebregne (Gymnocarpium) i oktober november 2003 2 steder (granstykket øst for Risby) og NV for Galgebakken.
Jeg har i foråret fundet Storbladet Engelsød (Polypodium interjectum) i mængde på Svanholms nordvestlige Stengærde.
I august/september 2003 blev fundet Karl Johan (Boletus edulis) i granstykket bag Trippendal Skovfogedsted nord for Galgebakken.
Politisk og også miljøpolitisk er stemningen ved at vende, og bevidstheden om natur og miljø styrkes atter. Vi får ny regering om 1- 1 1/2 år.
D. 17. april 2003 Der er nu gang i frøerne fra ca. 14. april (ca. 10 dage senere end tidligere år) var der mange frøæg. Skrubtudserne er også begyndt at komme til vandhullerne. Så sent som natten 15./16. april var der lidt nattefrost. M.h.t. Butsnudet Frø og Spidssnudet Frø, så er det ofte sådan at begge arter er til stede på en lokalitet, men den ene dominerer. Sådanne lokaliteter med den dominerende art angivet: Kær ved Herstedvester Radiostation: Butsnudet Frø (mange 1000 ægklumper). Stuekær, Vestskoven: Spidssnudet Frø. 2003.04.16: mindst 300 ægklumper. Dyssekilden, Vestskoven: Spidssnudet Frø. 2003.04.16: 13 ægklumper optalt. Sø nord for Mønterne, Vestskoven: 2004.04.15: Spidssnudet Frø kvækkende, endnu ingen ægklumper. Solskålen 2003.04.15: Formodet Butsnudet Frø (20 ægklumper). Temporær sø 300 m. øst for Harrestrup Mose: ca. 15 ægklumper af formodet Butsnudet Frø, tidligere år har der været langt flere æg. Porsemosen: 2003.04.16: Spidsnudet Frø er meget talrig og dominerende. Endnu (?) ingen ægklumper. Råmosen, Ballerup: 2003.04.15: Spidsnudet Frø synes dominerende. Temporær sø mod NV havde dog Butsnudet Frø og 1 ægklump.

Albertslund 2003.02.19

Der er få silkehale i Albertslund. Jeg har set en lille folk på ca. 20 primo februar nord for Albertslund Station. Der er som noget nyt dukket sortmejser op i Galgebakken, og måske også krydsningen sortmejse x musvit: i alt fald har jeg i Galgebakken set. Mejser med musvittegninger: mavestribe o.s.v. , men med hvid nakkeplet som sortmejse. Jeg kan ikke finde noget om det i litteraturen.

Lomborgsagen: UVVUs afgørelse gav klagerne over Lomborg ret på de fleste punkter (afgørelsen  faldt 6. januar  2003. ). Regeringens, især Venstres, miljøpolitik er klædt af til skindet. Det bliver spændende at se hvilke politiske konsekvenser sagen fører med sig; indtil nu er det usikkert. P.g.a. den ikke alt for elegante håndtering af sagen fra ”natur- og miljø”-siden blev der dog kun tale om en 3-1 sejr. Nu har Lomborg klaget til ombudsmanden og forskningsministeren. Michael Stoltze, ansat i DN, har i en glimrende kronik i Berlingske beskrevet sagens forløb og betydning. En anden sag som er pinlig for regeringen er sagen med Søborg Sø, hvor en lokal landmand i en jordbrugskommission har forhindret en genskabelse af Søborg Sø skønt der var enighed mellem lodsejererne og Aage W. Jensens Fonde, som ville finansiere projektet.

 

 

Albertslund 2002.12.12

Der er tilsyneladende slet ingen silkehaler I Albertslund og omegn, heller ikke I Vestskoven her medio december 2002. Derimod er der en del halemejser, f.eks. lige nord for institutionen Baunegården. Der forekommer en hel del Lille Korsnæb i flokke af forskellige størrelse.  Flest er der i Vestskoven, hvor de fouragerer på især Rød-Gran. Men det sker også at flokkene kommer ind i bebyggelsen Galgebakken.

En Vandstær holder ifølge Lars Clark for tiden til til ved Store Vejleå lige syd for Vestbanen, hvor der er lavet vandløbsrestaurering med strømfald, sten, gydebanker for laksefisk etc.

Der forlyder nu fra pålidelig kilde, at nævnet til behandling af klager over videnskabelig uredelighed kommer med en udtalelse omkring klagerne over Lomborg 2003.01.07. – Det bliver spændende at se. Så vidt vides er nævnet et nævnt under undervisningsministeriet; det må vel give visse habilitetsproblemer?

 

 

 

 

 

Albertslund 2002.11.04
Her i begyndelsen af november 2002 er der kommet et mindre svampeboom mange steder på trods af, at der har været lidt nattefrost. I Vestskoven nord for Herstedvester og Galgebakken kan man således finde Tåge-Tragthat, Foranderlig Skælhat, Knippe-Svovlhat, Gran-Svovlhat og Teglrød Svovlhat i betydelige mængder. Især Knippe-Svovlhat er meget talrig. Desuden kan nævnes Lysbladet Slørhat (på flis ved Naturlegepladsen nord for Galgebakken), Toppet Huesvamp, Jord-Ridderhat, Gulmælket Huesvamp, Klor-Huesvamp og flere andre huesvampe. Snyltende Posevampe, som kendes fra mindst 4 hekseringe af Tågetragthat nord og vest for Naturlegepladsen, er ikke set endnu, men der skal holdes øje med den.

Af trækfugle og vintergæster bemærkes et stigende antal sjakkere og desuden bl.a. Halemejse og Pibeand; den sidste ses i mange søer og regnvandsbassiner i Albertslund, f.eks. ved søen på hestegræsningen lige øst for herstedvester. De første silkehaler blev hørt og set i Herlev 1. november – og hørt andre steder et par dage før.

Lomborg har spillet ud med endnu et naragtigt udspil omkring øldåser og anden engangsemballage. Hans kongstanke synes at være at når noget er utilstrækkeligt, så kan man lige så godt droppe det og lade være. Den alternative mulighed: at man burde gøre tiltaget mere effekttivt og funktionsdygtigt, falder ham ikke ind. Eller det vil sige: det gør det nok; men formålet er jo at nedbryde de små stumper af fornuftig miljøpolitik vi trods alt har.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Retur til valgmenu

Opdateret d. 14.5.2004

Denne side er siden 2004.08.20 set af: